16,5 miliona KM za programe energetske efikasnosti i uštede energije u FBIH

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela odluke kojim je usvojila tri programa utroška sredstava namijenjena za projekte energetske efikasnosti i utopljavanja zgrada radi uštede energije, u ukupnoj vrijednosti od više od 16,5 miliona KM.

86

Program utroška sredstava revolving fonda:

Više od 11,5 miliona KM za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem ovog ministarstva za 2024. godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 11.563.128,47 KM predviđena za pozajmljivanje po ovom programu, planirana su u Budžetu FBiH za 2024. godinu u iznosu od 7.000.000 KM, te akumulirana sredstva u iznosu od 4.563.128,47 KM na računu revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d..

Svrha ovog programa je implementiranje mjera energijske efikasnosti kroz revolving model finansiranja odnosno kroz reinvestiranje otplata u investicije energijske efikasnosti u javnim objektima. Krajnji cilj uspostavljanja revolving fonda je u obezbjeđivanju održivosti projekta energijske efikasnosti u Federaciji BiH jer će se uštede i izvršene uplate u ovaj fond koristiti za buduće projekte energijske efikasnosti. Ovaj održivi mehanizam finansiranja treba omogućiti povrat/revolving uloženih sredstava i privlačenje dodatnih sredstava.

Cilj Vlade Federacije BiH je da u okviru Ministarstva, a kroz finansijski mehanizam revolving fonda, omogući finansiranje cjelokupnog investicijskog ciklusa projekta povećanja energijske efikasnosti u javnim zgradama.

Sredstva revolving fonda su kreditna sredstva, a grace period, odnosno otplata zajma započinje nakon prve grijne sezone od tehničkog prijema radova i puštanja tehničkih sistema u rad, bez godišnje kamatne stope, te sa naknadom za obradu kredita u iznosu od 0,5 posto.

Odlukom je propisano da će Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije BiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2024. godinu i ovim programom. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo finansija i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije tri miliona KM

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog ovom ministarstvu za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije, iz Budžeta FBiH za 2024. godinu, u iznosu od 3.000.000 KM.

Sredstava u iznosu od 2.900.000 KM raspodijelit će se nakon obavljenog javnog poziva, u skladu sa općim uslovima učešća i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom, kao redovna sredstva za odabrane programe/projekte u maksimalnoj vrijednosti finansiranja u iznosu do 150.000 KM po jednom odabranom programu/projektu. Dodjeljivat će se korisnicima u skladu sa usvojenim programima, a na osnovu podnesenih zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Javni poziv objavit će se na službenoj web stranici Ministarstva, u Službenim novinama FBiH i najmanje jednom dnevnom listu.

U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja, a sa korisnicima Ministarstvo će zaključiti ugovore o međusobnim pravima i obavezama. Korisnici su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

Vlada Federacije BiH daje saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da dio ovih sredstava u iznosu od 100.000 KM udruži sa sredstvima CARITAS-a Švicarske za realizaciju projekata energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objektima u Federaciji BiH. Ova sredstva dodjelit će se na osnovu memoranduma o razumjevanju potpisanog između CARITAS-a Švicarske i Ministarstva a koji se odnosi na saradnju na projektima energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objektima u FBiH.

Usvojen program za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava „Tekući transferi pojedincima – Sufinansiranje zajedničkih projekata sa međunarodnim finansijskim i drugim organizacijama” utvrđenih u Budžetu FBiH za 2024. godinu. Riječ je o sredstvima u iznosu od dva miliona KM namijenjena za tri projektne aktivnosti.

Odobravanje i dodjela sredstva će se raspoređivati na način i prema dinamici implementacije projekta, u skladu sa odredbama Međunarodnog finansijskog i projektnog sporazuma i pravilima definisanim Zasebnim sporazumom od strane Njemačke razvojne banke – KfW i u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2024. godinu.

Način i rokovi izvještavanja će biti utvrđeni ugovorima u skladu sa propisanim procedurama i odredbama Međunarodnog sporazuma.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja će pratiti namjenski utrošak dodijeljenih sredstava putem Implementacione jedinice Projekta.

Projekt “Energetska efikasnost u javnim zgradama” za Federaciju BiH se, kako između ostalog ističe predlagač u obrazloženju Odluke, odnosi na promociju energetski efikasne obnove i modernizacije odabranih javnih zgrada u obrazovnom sektoru u BiH. Glavni cilj projekta je poboljšati energetsku efikasnost javnih zgrada s fokusom na fakultete, škole i vrtiće u BiH, a samim tim i pružanje javnih usluga u obrazovnom sektoru, kao i smanjenje siromaštva. Svrha Projekta je doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju u BiH i zaštiti klime na globalnom nivou.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here