ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE 1,64 MILIONA KM OD NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Ukupan iznos bit će raspoređen na 133 korisnika

6
Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, u iznosu od 1.644.307,21 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2020. godini. Ukupan iznos na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike bit će raspoređen na 133 korisnika odabrana nakon provedene procedure po javnom konkursu za finansiranje programa i projekata po ovom osnovu.

Iznos od 1.411.492,73 KM raspodjeljuje se na 120 korisnika, a odnosi se na program „Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija”. Za tri korisnika raspodjeljuje se 43.411,65 KM, a odnose se na program „Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja” (sigurne kuće). Iznos od 189.402,83 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa „Rad javnih kuhinja”, za 10 korisnika.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima, a koji imaju obavezu da najkasnije do 31. decembra 2021. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Korisnici koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su na zahtjev Ministarstva izvršiti povrat dodijeljenih sredstava i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu u naredne tri godine.

Naime, Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, predviđeno je da se dio ovih prihoda raspodjeljuje Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike s ciljem finansiranja programa i projekta u oblasti socijalne zaštite.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here