Kako sigurno kupovati i prodavati online u BiH?

MarketMakers podržao kreiranje specijalizirane edukativna web platforma e-commerce.ba za kupce i kompanije, koja će uskoro biti dostupna na tržištu BiH.

140

Procjenjuje se da u svijetu ima između 12 i 24 miliona stranica na kojima se odvija e-trgovina te da će se do 2040. godine oko 95 posto ukupne prodaje odvijati putem e-trgovine. Ali dok svjetski tokovi ukazuju na stalni rast, prema istraživanju Valicona iz 2019. godine., u Bosni i Hercegovini udio e-trgovine je puno manji. Stanovnici Bosne i Hercegovine značajno rjeđe kupuju online (13 posto), nego što to čine stanovnici zemalja EU (60 posto). Analizom e-tržišta ustanovljeno je da je slaba razvijenost e-tržišta u BiH, između ostalog, posljedica nedovoljnog znanja kupaca i prodavaca o e-tržištu. To utiče na percepciju kupaca o sigurnosti i isplativosti ovog načina kupovine, kao i na percepciju prodavaca o ograničenjima i mogućnostima ovog kanala prodaje roba i usluga.

Podrška MarketMakers projekta

Potaknut ovim saznanjima, u razvoj e-tržišta u BiH se uključio MarketMakers projekt, kojeg finansira Vlada Švicarske, a čiji je cilj kreiranje kvalitetnih novih radnih mjesta za mlade. MarketMakers projekt se bavi razvojem sektora turizma, izvozno orjentiranih poslovnih usluga te razvojem IT sektora, putem podrške u procesu uklanjanja barijera za rast pomenutih sektora.

U okviru aktivnosti koje se provode na polju razvoja IT sektora u BiH, osim  portala itkerjiera.ba (https://itkarijera.ba/) koji je uspostavljen u saradnji sa Udruženjem IT kompanija u BiH BIT Alijansa, MarketMakers projekat je ulagao i u uspostavu kvalitetnih obuka u IT sektoru, u skladu sa potrebama tržišta rada te u razvoj kredita za finansirarnje obuka u IT-u i u razvoj e-tržišta u BiH koje zaostaje za regionom i svijetom.

U svrhu identifikacije barijera koje otežavaju razvoj e-tržita u BiH i pronalazak rješenja, MarketMakers projekt je podržao analizu e-tržišta u BiH koju je proveo Valicon. Nakon toga su provedene konsultacije sa ključnim akterima e-trgovine u BiH. Rezultati provedenog istraživanja su pokazali da osim brojnih prepreka za razvoj ovog kanala prodaje, u našoj zemlji ne postoji ekosistem za razvoj e-tržišta, niti sinergijsko djelovanje ključnih kompanija u toj oblasti.

Na osnovu identificiranih prepreka za razvoj e-tržišta MarketMakers je okupio ključne aktere u e-tržištu u BiH te sa njima osmislio intervenciju za razvoj e-tržišta. Intervencija ima za cilj uklanjanje ili smanjenje prepreka za rast te unaprijeđenje e-tržišta i, na koncu, kreiranje novih radnih mjesta. Neke od prepreka koje su identificirane su nedovoljan nivo znanja kupaca i prodavača o e-tržištu što utiče na percepciju kupaca o sigurnosti e-trgovine, visoki troškovi distribucije, nizak nivo transparentnosti, nizak kvalitet web shopova popraćen lošim ili nepotpunim rješenjima, nedovoljna promocija e-trgovine, nedovoljna komunikacija o temi sigurnosti i isplativosti e-trgovine, kao kanala prodaje, visoki troškovi dostave, nedorečenost zakonskog okvira i sl.

Iako BiH zaostaje za zemljama regiona kada je u pitanju digitalizacija pa tako i razvoj e-tržišta, COVID-19 pandemija je ubrzala proces digitalizacije. Okolnosti su natjerale mnoge kompanije da postanu dio e-trgovine kako bi opstale, kao i kupce da kupuju online ukoliko su željeli proizvode iz trgovina koje nisu bili otvorene zbog propisanih higijensko-epidemioloških mjera. Digitalizacija se nameće kao nezaobilazan trend u poslovanju, a naše kompanije treba što više informirati kakve pogodnosti ona donosi te im pomoći da postanu konkurentni i dio e-trgovine.

Sigurnost e-kupovine

E-trgovina omogućava kompanijama da uz niže troškove šire svoje poslovanje na domaćem, ali i regionalnom tržištu, što je predstavlja značajan izazov, ako se samo oslanja na otvaranje fizičkih trgovina gdje su ulaganja znatno veća. Uz to online prodaja funkcioniše 24 sata te pruža priliku da kompanije povećaju svoje prihode, da se bolje povežu sa kupcima, kako bi unaprijedili svoje proizvode i usluge.

Cilj intervencije je da se kreiraju nova radna mjesta kroz edukaciju kupaca i prodavaca (kompanija) o prednostima i izazovima e-trgovine. Kao i načinu na koji kupci mogu sigurno kupovati, a prodavci efikasno i sigurno prodavati online te da se na taj način smanje barijere za njihov ulazak na e-tržište. Opredjeljenje MarketMakers projekta je doprinijeti većem broju legalnih biznisa na e-tržištu i većoj sigurnost e-trgovine u BiH.

Kako bi kupcima i prodavcima ponudili kvalitetnu i sveobuhvatnu sliku o e-trgovini, partneri projekta OLX BiH, Monri, BIT Alijansa, VISA, BAMCARD, UniCredit Banka, DHL, Lilium Digital, Vanjskotrgovinska komora BiH, Udruženje Arbitri, OREA i agencije Universal Media te McCann su, između ostalog, kreirali portal koji će osigurati korisne informacije za prodavce i kupce, kako bi im pomogli na putu ka bržem, lakšem, efikasnijem i sigurnijem angažmanu na e-tržištu u BiH. Planirano je da portal bude u funkciji od kraja decembra 2020. godine.

Dinka Majanović, voditeljica IT sektora MarketMakers projekta istaknula je da se aktivnostima na razvoju e-tržišta potiče otvaranje novih radnih mjesta, ne samo u sektoru prodaje, posredovanja u prodaji, dostavi, nego i u IT sektoru, a ujedno su i prilika za razvoj novih zanimanja poput voditelja e-shopa.

„Nakon analize e-tržišta u BiH ustanovili smo da edukacijom prodavaca i kupaca o sigurnosti i koristi e-trgovine možemo ohrabriti građane da više kupuju putem interneta, a prodavcima osigurati brži i lakši izlazak na e-tržište te doprinijeti efikasnijoj prodaji. Tako smo došli na ideju da razvijemo online platformu e-commerce.ba, koja će između ostalog, prodavcima nuditi savjete o tome kako razviti i održavati uspješan web shop, kako upravljati kanalom potražnje i ponude, a kupcima kako sigurno kupovati proizvode i usluge na mreži i na šta trebaju obratiti pažnju kako bi dobili proizvod ili uslugu koju su platili”, kaže Majanović.

Kada je u pitanju edukacija kupaca, Majanović naglašava da se kupci mogu educirati o e-trgovini kroz podizanje svijesti i informiranju o prednostima i pogodnostima koje donosi e-trgovina kao što su mogućnost kupovine iz vlastitog doma ili bilo koje druge lokacije i u bilo koje vrijeme. Također, kupce trebaju znati da prilikom e-kupovine mogu porediti cijene iz raznih trgovina, kako lokalno tako regionalno te globalno. Online trgovina štedi vrijeme pa time i novac.

Tradicionalni oblik trgovine se globalno seli na online prodaju, a naše kompanije trebaju držati korak sa vremenom, ako žele ostati konkurentne te ih u tome treba podržati na razne načine. Pored edukacije, MarketMakers projekt je u saradnji sa partnerima investirao u kreiranje 22 nova web shop-a i 16 OLX e-shopova. Ovaj dio aktivnosti je proveden u saradnji sa devet IT kompanija, koje su se prijavile na javni poziv za izgradnju web shopova svojih klijenata: Lampa, Misija, Imel, Ave studio, Promotim, Tingea, DVC Solutions i Technetis i IDK Studio.

Kreiranje novih radnih mjesta

Dodatne investicije su planirane u analizu zakonskog okvira za zaštitu potrošača. Iz MarketMakers projekta naglašavaju da bi oblast e-trgovine u BiH trebala biti regulirana posebnim zakonom, kao što je to slučaj u Republici Hrvatskoj, gdje je na snazi Zakon o e-trgovini, što trenutno u BiH nije slučaj. Pored toga, potrebno je urediti druge propise koji imaju uticaj na e-trgovinu, kao i kreirati i primjeniti pozitivne prakse za zaštitu potrošača online, ali i u izgadnju mehanizma sa sistemsko djelovanje svih partnera na projektu i ubuduće, kroz osnivanje udruženja za e-tržište u BiH.

Intervenciju za razvoj e-tržišta u BiH je podržala Vlada Švicarske kroz aktivnosti MarketMakers projekta. Kroz intervenciju su do sada podržani projekti 38 kompanija da se uključe u e-trgovinu, bilo kroz uspostavu vlastitog webshopa ili OLX e-shopa, a plan je da se još minimalno 50 kompanija detaljnije informiraju o prednostima online trgovine kroz portal. Rast prihoda od online prodaje treba doprinijeti kreiranju novih radnih mjesta, kako u e-trgovini, tako i povezanim sektorima koji podupiru rast e-trgovine.

S obzirom na digitalizaciju i selidbu tradicionalne na e-trgovinu, sigurno je da će određena standardna prodajna radna mjesta biti zamijenjena nekim drugim radnim mjestima poput logistike, voditelja webshopova i slično. Stoga je bitno kreirati programe prekvalifikacije i edukacije kako bi taj proces bio što kvalitetnije organiziran.

“Cilj je popularizacijom e-trgovine kreirati nova radna mjesta, kroz edukaciju kupaca i prodavaca, odnosno kompanija, o prednostima i izazovima e-trgovine, načinu na koji kupci mogu sigurno kupovati, a prodavci efikasno i sigurno prodavati online te da se na taj način smanje barijere za njihov ulazak na e-tržište. Želimo da projekt doprinese većem broju legalnih biznisa na e-tržištu i većoj sigurnosti e-trgovine u BiH”, izjavila je Majanović, voditeljica IT sektora MarketMakers projekta.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here