Coca-Cola HBC AG u septembru 2017. četvrtu godinu zaredom proglašena je liderom održivosti u industriji bezalkoholnih pića po indeksima Dow Jones World i Europe Sustainability. Značajna karika u tom lancu održivosti, koji se prostire na više od 28 zemalja koje pokriva Grupa, predstavlja i Coca-Cola HBC B-H Sarajevo, čija je posvećenost poslovanju usklađenom sa potrebama šire zajednice prepoznata još 2010. godine, kada je proglašena za društveno najodgovorniju kompaniju u Bosni i Hercegovini. Ove godine, Coca-Cola HBC B-H Sarajevo objavila je i svoj prvi Izvještaj o održivom poslovanju, u kojem su detaljno prezentirane sve inicijative i postignuća te kompanije u oblasti održivosti.

U skladu sa četvrtom generacijom (G4) smjernica za izvještavanje o održivosti Globalne inicijative za izvještavanje (Global Reporting Initiative – GRI), kojima su pokazatelji učinka u pogledu društvene odgovornosti podijeljeni u tri kategorije – ekonomiju, okoliš i društvo, posebna pažnja u Izvještaju posvećena je materijalnim pitanjima, pri čemu su za svako strateško pitanje koje može imati značajan ekonomski, društveni ili okolišni uticaj u obzir uzeti stavovi unutrašnjih i vanjskih interesnih grupa o integraciji održivosti u poslovne procese kompanije Coca-Cola HBC B-H.

Anketirane interesne grupe su najznačajnijim ocijenile materijalno pitanje koje se odnosi na kvalitet i integritet Coca-Cola proizvoda. Integritet proizvoda za kompaniju Coca-Cola HBC B-H Sarajevo znači da u svakom trenutku može ponuditi najviši kvalitet i odgovoriti na potrebe kupaca i potrošača, čije se povjerenje upravo i zasniva na kontinuiranom ulaganju u zdravstvenu sigurnost i kvalitet proizvoda, što uključuje i Dan kvaliteta, posvećen edukaciji radnika o kontroli kvaliteta sirovina, implementiranim standardima kvaliteta u proizvodnim procesima pića te pitanjima vezanim za sigurnost kao što su pravilno rukovanje robom, održivo upravljanje otpadom i procedure u incidentnim situacijama, s kursevima osmišljenim prema specifičnim potrebama odjela proizvodnje, održavanja, skladišta i distribucije.

U skladu s politikama Grupe, Coca-Cola HBC B-H posjeduje certificirane sisteme upravljanja i kontrole, koji joj omogućavaju ispunjavanje očekivanja kupaca u skladu s najvišim standardima kvaliteta i smanjivanje uticaja na okoliš.

Integritet i kvalitet proizvoda podrazumijeva i usklađenost s važećim zakonskim propisima, koja se kontrolira u svim fazama životnog ciklusa proizvoda – od nabavke, testiranja i deklariranja, preko proizvodnje, marketinga i promocije, do skladištenja i distribucije te recikliranja ambalaže. Uz to, kompanija provodi stalne i veoma stroge interne i eksterne kontrole kvaliteta u svakom segmentu proizvodnog procesa.

Između ostalog, punionica nabavlja sastojke i ambalažu isključivo od ovlaštenih dobavljača. Sastojci koji se koriste u proizvodnji, kao i gotovi proizvodi, testiraju se u vlastitim laboratorijama za kontrolu kvaliteta. Osim kontrole koja se obavlja u internim i eksternim laboratorijama, The Coca-Cola Company redovno obavlja i nasumična testiranja proizvoda sa bh. tržišta u svojoj briselskoj laboratoriji.

Visokom kvalitetu proizvoda u velikoj mjeri doprinose povratne informacije od kupaca i potrošača putem besplatne infolinije, ali i direktne edukacije na terenu.

Coca-Cola HBC B-H primjenjuje i program Sveobuhvatno upravljanje starošću proizvoda (TAM), koji predstavlja sistem upravljanja zasnovan na redovnom praćenju starosti proizvoda u svim fazama njegovog životnog ciklusa. Cilj tog sistema je osigurati da starost proizvoda na tržištu uvijek bude ispod ustanovljenih specifikacija primarne starosti, kako bi se kupcima i potrošačima pružili najsvježiji proizvodi najboljeg kvaliteta.

Kako se proizvodi kompanije Coca-Cola HBC B-H isporučuju preko skladišta kupaca (distributeri, veleprodaja i veliki kupci), neophodno je da i oni budu uključeni u TAM, jer je od ključne važnosti da na prodajnim mjestima budu proizvodi odgovarajuće primarne starosti. Stoga Coca-Cola tim edukuje kupce o TAM-u i dobrim praksama skladištenja,  kako bi se osiguralo da se samo najsvježiji proizvodi nađu na policama maloprodajnih objekata.

Jedan od elemenata koji doprinosi dobroj korporativnoj reputaciji kompanije Coca-Cola HBC B-H, a koji njene interesne grupe također smatraju značajnim materijalnim pitanjem, jeste i njen pristup direktnoj prodaji i oglašavanju proizvoda, koji prije svega podrazumijeva transparentnost i istinitost marketinških poruka. Marketing usmjeren na potrošače u Bosni i Hercegovini, putem svoje podružnice kompanije Barlan B-H, vodi The Coca-Cola Company, koja je jedan od lidera u globalnim marketinškim praksama.

U kontekstu održivog i društveno odgovornog marketinga, kompanija je aktivno uključena u razvoj i promociju etičkih kodeksa koji se odnose na odgovoran marketing prema djeci i prodaju bezalkoholnih pića u školama – u okviru izjave Evropske unije o marketingu prema djeci, Coca-Cola HBC B-H obavezala se da će poštivati autoritet roditelja i nastavnika te izbjegavati oglašavanje u medijima čijih više od 30 posto publike čine djeca mlađa od 12 godina. Povrh toga, kompanija se dobrovoljno obavezala i na poslovanje u skladu s Globalnom politikom Coca-Cole o etiketiranju proizvoda, odnosno  pozicioniranje deklaracije na prednju stranu proizvoda, tako da bude uočljivija. S ciljem promoviranja zdravog načina života, Coca-Colina globalna politika odgovornog marketinga podrazumijeva i ravnomjerno oglašavanje mineralnih voda i prirodnih sokova, manjih pakovanja proizvoda te promoviranje sportskih i fizičkih aktivnosti.

U skladu s vlastitom Politikom kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane, Coca-Cola HBC B-H pruža specifikacije o porijeklu sastojaka proizvoda (sirovinama), njegovom sastavu, uključujući i supstance koje mogu imati uticaj na ljude ili okoliš, sigurnoj upotrebi i skladištenju proizvoda te uticaju odlaganja otpada na ljude ili okoliš. O pravilnoj upotrebi i skladištenju Coca-Cola proizvoda kupci se dodatno informiraju i educiraju putem brošura i posebnih treninga, dok krajnji potrošači najvažnije informacije o proizvodu mogu vidjeti na samoj etiketi, kao i na internetskoj stranici kompanije.

Coca-Cola HBC B-H pridržava se svih lokalnih zakonskih zahtjeva vezanih za deklariranje proizvoda i pružanje informacija o proizvodu potrošačima – stoga pakovanja njenih proizvoda sadrže  informacije o prosječnoj hranjivoj vrijednosti (energija, masti i zasićene masne kiseline, ugljikohidrati i šećeri, bjelančevine i so), koje najbolje predstavljaju iznos hranjivih sastojaka sadržanih u hrani, uključujući sve faktore koji uzrokuju odstupanja od stvarne vrijednosti.

Koliko je navedena praksa efikasna, najbolje svjedoči podatak da u 2016. godini Coca-Cola HBC B-H nije zabilježila nijednu žalbu potrošača po osnovu nepoštivanja propisa vezanih za adekvatno informiranje o proizvodima.

Važan dio strategije poslovanja Coca-Cole HBC B-H je i briga o radnicima.

Kako bi radnicima omogućila da se razvijaju, uče i ostvaruju lične i profesionalne ciljeve te budu najbolji u onome što rade, u centru pažnje Coca-Cole HBC B-H su fer radno okruženje, privrženost, razvoj te zdravlje i sigurnost radnika.

Coca-Cola HBC B-H je u 2016. godini imala ukupno 280 radnika.

Da bi spriječili pojavu diskriminatornog ponašanja, osim potpunog poštivanja Zakona i Pravilnika o radu, kao i Kodeksa poslovnog ponašanja, kompanija je razvila i niz drugih mehanizama kojima se radnici podstiču da prijave eventualnu diskriminaciju po bilo kojem osnovu. Svaki radnik može se obratiti zahtjevom za zaštitu od zlostavljanja svom rukovodiocu te Službi za pravne poslove i rukovodiocu interne revizije, a unutar kompanije djeluje i Radničko vijeće, koje u saradnji s poslodavcem rješava otvorena pitanja o zaštiti radničkih prava te upućuje inicijative za dalja poboljšanja u toj oblasti.

Također, radnici mogu podnijeti prijavu i na druge načine, naprimjer sindikatu, Radničkom vijeću ili putem linije Progovorite s povjerenjem.

Tokom 2016. godine nije zabilježena nijedna žalba u vezi s diskriminacijom, odnosno kršenjem ljudskih i radnih prava u okviru kompanije Coca-Cola HBC B-H, koja je u 2016., petu godinu zaredom, svoje napredne prakse u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima potvrdila certifikatom Poslodavac partner, koji dodjeljuje SELECTIO, vodeća konsultantska kuća u području upravljanja ljudskim resursima.

Odgovornost kompanije Coca-Cola HBC B-H prema radnicima ogleda se i u težnji da im se, nadilazeći zakonske obaveze, pruže posebne pogodnosti. Radničke plaće su tržišno  konkurentne, a da bi se ta konkurentnost održala, redovno se upoređuju sa onima u drugim uspješnim kompanijama. Osim toga, radnicima se omogućava primanje bonusa i nagrada, finansijska pomoć u slučaju smrti ili bolesti člana uže porodice, korištenje fabričke kantine, dodjela novogodišnjih paketića za djecu, popusti za kupovinu robe i usluga, jubilarne nagrade…

Zaštita okoliša i održivo korištenje prirodnih resursa, za sve kompanije jedan je od značajnih izazova na putu ka održivom poslovanju. Pristup okolišnoj održivosti koji primjenjuje Coca-Cola HBC B-H uključuje sinergijsko djelovanje s različitim interesnim grupama. Imajući u vidu najznačajnije uticaje svog poslovanja, kompanija je u tom smislu fokusirana na upravljanje vodnim resursima, zaštitu energetskih resursa i klime, održivu ambalažu i recikliranje te upravljanje ambalažnim otpadom. U tom okviru, ciljevi kompanije su kontinuirano smanjivanje direktnih, kao i indirektnih uticaja njenih dobavljača i partnera na okoliš te liderstvo u zaštiti klime i održivoj upotrebi vode, energije i ambalaže.

Poslovanje Coca-Cole HBC B-H u potpunosti je usklađeno s važećim zakonima i propisima o zaštiti okoliša, što potvrđuje i činjenica da u 2016., kao ni prethodnih godina, nije imala negativne nalaze inspekcija po tom osnovu. Uz to, nije zaprimljena nijedna  žalba u vezi s okolišem.

Ekološki parametri koji se prate u punionici Coca-Cola HBC B-H su potrošnja vode, potrošnja energije, ukupno generirani otpad, reciklirani otpad i količina otpada odloženog na gradsku deponiju.

Upravljanje vodnim resursima jedan je od ključnih faktora u procesu održavanja i unapređenja održivosti poslovanja Coca-Cole HBC B-H. Za svaku punionicu Coca-Cole HBC urađena je detaljna analiza procjene ugroženosti izvora vode, na osnovu koje su napravljeni planovi upravljanja vodama, kako bi se osigurala njihova održivost. Na osnovu procjene urađene 2016. godine, punionica Coca-Cole HBC B-H od januara 2017. nosi Zlatni EWS (Evropsko upravljanje vodama) certifikat Evropske organizacije za upravljanje vodama i očuvanje voda (EWP).

Ambalaža ima ključnu ulogu u održavanju vrhunskog kvaliteta i sigurnosti proizvoda Coca-Cole HBC B-H u lancu isporuke do krajnjih potrošača. Kompanija kontinuirano radi na promociji održivog pakovanja, pri čemu je njeno djelovanje usmjereno na kontinuirani razvoj pakovanja koja imaju manju težinu i smanjuju količinu otpada, korištenje recikliranih materijala za pakovanje proizvoda gdje je to tehnički moguće te podsticanje potrošača da pravilno odlažu ambalažu – krajnji cilj je zatvaranje kruga recikliranja, odnosno pretvaranje već korištene ambalaže u novu.

Strateški okvir Igraj za pobjedu prepoznao je značaj zajednice kao važnog elementa za postizanje održivog poslovanja Coca-Cole HBC B-H. Studija socio-ekonomskog utjecaja Coca-Colinog sistema u Bosni i Hercegovini u 2014. godini pokazala je da je 92 posto Coca-Colinih proizvoda na bh. tržištu proizvedeno u BiH. Od svake konvertibilne marke koju potroše kupci Coca-Colinih proizvoda, bh. privredi ostaju 63 feninga. Svako radno mjesto u Coca-Coli podržava još 11 radnih mjesta u široj privredi, dok se 9,3 miliona KM dodatne vrijednosti (0,03 posto BDP-a) i gotovo 0,03 posto radne snage mogu direktno pripisati domaćoj Coca-Colinoj proizvodnji.

Iznos koji je Coca-Cola u Bosni i Hercegovini platila po osnovu poreza različitim nivoima vlasti u zemlji rastao je sa 17.911.353,18 KM u 2014. na 19.385.549,40 KM u 2016. godini. U istom periodu, Coca-Cola HBC B-H nije koristila eventualna prava na različite raspoložive beneficije ili podršku koje je država predvidjela.

U skladu sa strateškom orijentacijom Coca-Cola HBC B-H je u 2016. godini na projekte u zajednici usmjerila 1,29 posto dobiti prije oporezivanja u novcu, proizvodima i volonterskim satima svojih radnika.

Odgovorno poslovanje, osim brige o kvalitetu proizvoda, kao ključni prioritet za kompaniju Coca-Cola HBC B-H podrazumijeva zadovoljstvo i dobrobit potrošača. U skladu s tim, kompanija je  fokusirana na OBPPC strategiju u okviru koje nudi pravi proizvod, po pravoj cijeni, u pravom pakovanju, kroz pravi prodajni kanal i za svaku priliku. S ciljem kontinuiranog ispunjavanje zahtjeva potrošača, razvijeni su i posebni programi usmjereni na zadovoljstvo potrošača. Tokom 2016. godine, Coca-Cola HBC B-H zabilježila je ukupno deset žalbi potrošača u odnosu na milion prodatih boca – dakle, indeks žalbi je 0,08.

Vrlo važnu kariku u poslovanju Coca-Cola HBC B-H čini i više od 14.000 kupaca – restorana, kafića, hotela, prodavnica, supermarketa, diskontnih lanaca i drugih prodajnih objekata. U 2016. godini, kao i u prethodnoj, kupci su kompaniju Coca-Cola HBC B-H ocijenili kao svog najboljeg dobavljača.

Coca-Cola HBC B-H sarađuje sa 716 dobavljača, od malih preduzeća do internacionalnih kompanija, a težeći povećanju ekonomskog doprinosa bh. društvu, kompanija nastoji iz godine u godinu povećavati udio domaćih dobavljača u lancu nabavke. U skladu s tim, 2016. godine je na domaće dobavljače bilo usmjereno 64,62 posto  od ukupno utrošenog budžeta za nabavku.

PREKOArmin Zeba
IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here