Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije BiH u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize” utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godine Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Ukupan iznos finansijskih sredstava namijenjenih za realizaciju Programa iznosi 12.912.315 KM.

Program se donosi sa ciljem provođenja Akcijskog plana/Mape puta za Ugovor o paketu energetske podrške za državu i izgradnju otpornosti u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III za 2023. godinu), i to za realizaciju mjere tri iz cilja I Akcijskog plana “Podrška za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim poduzećima”.

Za realizaciju Programa zadužena su federalna ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i finansija, te Fond za zaštitu okoliša FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove odluke, cjelokupan iznos sredstava prenijeti Fondu za zaštitu okoliša FBiH na otvoren namjenski račun. Ova sredstva predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti i dodjeljivat će se putem Fonda krajnjim korisnicima kao bespovratna sredstava u skladu sa Programom. Nadzor i provjeru namjenskog trošenja sredstava vrši Fond, a eventualna neutrošena sredstva Fond je dužan vratiti u Proračun FBiH po okončanju Programa.

Dodjelu sredstava krajnjim korisnicima Fond za zaštitu okoliša FBiH vrši putem javnog poziva koji se objavljuje u Službenim novinama Federacije BiH, na web stranicama Vlade FBiH, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te u najmanje dvoje dnevnih novina dostupnih na teritoriji Federacije BiH.

Namjena finansijskih sredstava se odnosi na sufinansiranje jedne ili više sljedećih mjera energijske efikasnosti: toplotna izolacija vanjskih zidova, stropa/krova, poda, zatim zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata), unaprjeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje i/ili hlađenje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode instalacijom kotlova na pelet, toplotnih pumpi, kondenzacijskih kotlova, solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode, te zamjene neefikasnih klimatizacijskih uređaja novim energijski efikasnim.

Rezultati javnog poziva Predmet sufinansiranja može biti i sistem unutarnjeg razvoda grijanja, ali samo u slučaju ako se prijavljuje za mjeru instalacije kotla/toplotne pumpe, potom unapređenje energijske efikasnosti unutrašnje rasvjete, unaprjeđenje energijske efikasnosti u proizvodnim procesima poput korištenja otpadne toplote, mjere na povećanju efikasnosti rada elektromotornih pogona i slično, kao i za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije isključivo za vlastite potrebe.

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na web stranicama Vlade FBiH, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

O utrošenim sredstvima Fond za zaštitu okoliša FBiH će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta koje će izvještavati Federalno ministarstvo finansija. Kako je, između ostalog, navedeno u Programu utroška sredstava konačni cilj realizacije ovog programa je pružanje bespovratne finansijske pomoći mikro, malim i srednjim poduzećima (MMSP) kroz sufinansiranje mjera energijske efikasnosti koja će rezultirati smanjenjem operativnih troškova poslovanja, odnosno povećanjem konkurentske sposobnosti MMSP-a, i to za njih minimalno 264, kao indikatoru uspješnosti provedbe mjere tri cilja I Akcijskog plana. Poseban fokus poticanja su mikro poduzeća i poduzeća u većinskom vlasništvu žena.

U Programu je, također, navedeno i da pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malih gospodarstava koji su registrirani po Zakonu o gospodarskim društvima.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here