Vijeće ministara BiH jednoglasno utvrdilo Nacrt zakona o budžetu i usvojilo DOB

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora uputiti Predsjedništvu BiH, kao ovlaštenom predlagaču prema Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon. 

15

Prethodno je jednoglasno usvojen Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine zperiod 2023. – 2025. godine, usaglašen sa Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za ovaj period, koji je Fiskalno vijeće BiH usvojilo početkom prošlog sedmice.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2023. godinu iznose 1.315.400.000 KM, što je povećanje za 241,8 miliona KM u odnosu na Budžet institucija BiH za 2022. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000,00 KM i povećani su za oko 155 miliona KM ili 18 posto u odnosu na Budžet za 2022. godinu. Ostali izvori finansiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 152.118.000 KM, namjenska sredstva za finansiranje institucija BiH u iznosu 692.000,00 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu 141.100.000 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 990.000 KM.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.315.400.000 KM i veći su za 23  posto  u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.245.966.362,00 KM, što je povećanje za 426.777.243,00 KM u odnosu na budžet iz prethodne godine. Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u Budžetu za 2023. godinu iznose 2.561.366.362 KM i veći su za 668.577.243,00 KM u odnosu na 2022. godinu.

Nacrtom budžeta za 2023. godinu prioritetno se podržava nastavak reformi u vezi s ispunjavanjem uslova za Evropsko partnerstvo, provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), prilogođavanje programima i aktivnostima Ministarstva odbrane i drugih resornih ministarstava i institucija BiH proisteklih iz programa Partnerstvo za mir (PfP) i drugih vidova saradnje sa NATO-om. Istovremeno se budžetska sredstva usmjeravaju i na provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika, kao i za poboljšanje socijalnog i materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here