Razvojna banka FBiH kreditno podržava lokalne EU projekte

Na inicijativu saveza općina i gradova FBiH, uspostavljena je kreditna linija za sufinansiranje i predfinansiranje projekata na lokalnom nivou koji se realiziraju sredstvima iz grantova Evropske unije ili drugih bilateralnih donatora.

110

Na inicijativu Saveza općina i gradova Federacije BiH, Razvojna banka FBiH uspostavila je kreditnu liniju za sufinansiranje i predfinansiranje EU projekata na lokalnom nivou.

Kako objašnjavaju iz Saveza, tokom istraživanja potreba jedinica lokalne samouprave u vezi sa sufinansiranjem i predfinasiranjem projekata koji su podržani grantovima iz fondova Evropske unije ili drugih bilateralnih donatora, većina anketiranih općina i gradova podržala je osnivanje mehanizma kojim bi se unaprijedila apsorpcija tih sredstava.

Najpovoljnija sredstva

“Povrat troškova po odobrenim i ugovorenim EU projektima može potrajati znatan vremenski period nakon završetka izvještajnog perioda, što partnere na projektu može staviti u finansijski stres.

Iz tog razloga, ovom kreditnom linijom omogućava se da partneri na projektu mogu izvršiti predfinansiranje projektnih aktivnosti do povrata troškova od strane EU ugovornog organa”, kažu za Business Magazine iz Saveza općina i gradova FBiH.

Precizirajući da za sredstva iz ove kreditne linije mogu aplicirati jedinice lokalne i regionalne samouprave te  razvojne agencije u većinskom vlasništvu općina, gradova i kantona koje su zadovoljile uslove konkursa za bespovratna sredstva Evropske unije ili drugih bilateralnih donatora,  ​iz Saveza napominju da se njima mogu finansirati “svi troškovi provedbe projekta i to za prihvatljive i neprihatljive izdatke (izdaci koji čine dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za bespovratna sredstva), uz opasku da “s obzirom da se radi o najpovoljnijim sredstvima na tržištu, općine i gradovi nisu u obavezi provoditi proceduru javne nabavke za ovu kreditnu liniju“.

“Osnovni cilj uspostavljanja kreditne linije za finansiranje projekata sufinansiranih od strane EU i drugih bilateralnih donatora je pomoći jedinicama lokalne samouprave u pripremi i provođenju projektih aktivnosti kroz olakšan pristup povoljnim kieditima za predfinansiranje i sufinansiranje prihvatljivih troškova projekata ili puno finansiranje

troškova koji nisu prihvatljivi donatorima sredstava, a sastavni su dio projekta jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH koji se finansiraju od strane EU i/ili drugih bilateralnih donatora.

Naime, uobičajeno je da grantovi EU ili drugih bilateralnih donatora nikada ne pokrivaju u stopostotnom iznosu sve projektne troškove te stoga korisnici grantova moraju osigurati sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti, a vrlo često i sredstva za predfinansiranje tih aktivnosti“, potvrđuje za naš magazin Mersiha Slipičević, predsjednica Uprave Razvojne banke FBiH.

One pritom precizira da je najniži iznos kredita 513.000 KM, dok najviši nije ograničen. Kamatna stopa je fiksna – 2,5 posto, uz maksimalan rok otplate do 12 godina, uključujući grace period do 12 mjeseci.

Pokriće kolateralom

“U skladu sa aktima Banke, kvalitetnim kolateralom smatraju se i mjenice i bezuslovne garancije izdate od nadležnih organa Federacije BiH, kantona, grada i općine, pod uslovom da su obaveze po izdatoj bezuslovnoj garanciji i mjenici planirane kao budžetski izdatak u periodu trajanja kreditne obaveze, u skladu sa federalnim Zakonom o budžetu i Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama.

Korisnik kredita je dužan da najmanje jednom godišnje, za sve vrijeme trajanja kreditne obaveze koja je osigurana kolateralom iz prethodnog stava, dostavljati Banci dokaz da su obaveze po primljenom kreditu planirane kao budžetski izdatak“, pobraja Slipičević osnovne karakteristike ove kreditne linije, koja je, kako ističe, već operativna, što znači da se  kreditni  zahtjevi mogu dostavljati Banci, a njeno  trajanje nije ograničeno.

Čelnica Razvojne banke pritom pojašnjava i suštinsku razliku između ove i Kreditne linije za finansiranje investicionih projekata općina, gradova, kantona i Federacije BiH, koje se na prvi pogled razlikuju samo po nazivu.

“Razlika je u tome da se ovom kreditnom linijom finansiraju isključivo projel‹ti lokalne zajednice, na općínskom, odnosno gradskom nivou, a što je evidentno i  sa aspekta korisnika kreditnih  sredstava – jedinice lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi), te razvojne agencije u vlasništvu ili većinskom vlasništvu općina, gradova i kantona. Namjena kredita može biti i za finansiranje stalnih i tekućih sredstava, dok se kreditom iz Kreditne linije za finansiranje insesticionih projekata općina, gradova, kantona i Federacije BiH mogu finansirati isključivo stalna sredstva“, potcrtava Slipičević, koja na upit o mogućnosti kreditiranja projekata koje zajednički realizira više lokalnih zajednica, od kojih neke nisu iz FBiH, nego iz Republike Srpske, odgovara podsjećanjem da “

Razvojna banka može razmatrati isključivo kreditne zahtjeve lokalnih zajednica iz Federacije BiH“.

Raspodjela IPA sredstava

Finansijski okvir za IPA (Instrument za predpristupnu pomoć) III za period 2021. – 2027. iznosi 14,2 milijarde eura, a glavni cilj jeste pripremiti zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u Evropskoj uniji, stavljajući u fokus kriterije za članstvo, jačanje održivog ekonomskog razvoja i investicija te oporavak od ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19.

Važno je napomenuti da, za razliku od ranijeg pristupa, više se neće izdvajati sredstva za svaku državu korisnicu (državna koverta), već će se primjenjivati princip raspodjele prema zaslugama država korisnica“, naglašavaju iz Saveza općina i gradova FBiH.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here