REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na teme:  

 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH
 • SPECIFIČNOSTI POREZNOG BILANSA – INSPEKCIJSKI NADZOR, MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA
 • TRANSFERNE CIJENE
 • ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA PU FBIH
 • ISPLATE IZ DOBITI I POKRIĆE GUBITKA
 • OSTALE POREZNE PRIJAVE

Interaktivni webinar: 16. 02. 2021.

Snimak webinara: 24. 02. 2021.

Snimak webinara: 26. 02. 2021.

Snimak webinara: 03. 03. 2021.

Početak webinara u 9:30h

PROGRAM WEBINARA:

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH – konačni tekst

 • Novine i razlike u odnosu na dosadašnji Zakon
 • Razvrstavanje pravnih lica
 • Klasifikacija grupa
 • Knjigovodstvene isprave
 • Pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga
 • Potpisivanje finansijskih izvještaja
 • Bilješke uz finansijske izvještaje – obavezan sadržaj
 • Način i rokovi čuvanja knjig. isprava, poslovnih knjiga, izvještaja i ostale dokumentacije
 • Procjenjivanje vrijednosti imovine i kapitala pravnih lica
 • Uspostava Registara pravnih lica i poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga i Registra kvalificiranih lica
 • Ukidanje obaveza sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) finansijskih izvještaja
 • Obveznici/neobvezici revizije
 • Uslovi za poslovanje društava za reviziju
 • Zabrana pružanja nerevizijskih usluga
 • Dodatne odgovornosti društva za reviziju koja vrše reviziju subjekta od javnog interesa
 • Obaveza uspostave interne revizije i odbora za reviziju

SPECIFIČNOSTI POREZNOG BILANSA – INSPEKCIJSKI NADZOR, MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA

 • Obveznici sastavljanja poreznog bilansa
 • Obrasci poreznog bilansa i porezne prijave
 • Porezno priznati i porezno nepriznati rashodi
 • Kapitalni dobici/gubici
 • Amortizacija
  • Razlike troška amortizacija zbog korištenja nižih stopa amortizacije u odnosu na zakonske stope
  • Razlike troška amortizacija zbog korištenja viših stopa amortizacije u odnosu na zakonske stope
 • Pripisivanje općih i administrativnih troškova podružnici u RS/BD
 • Iskustva iz prakse i preporuke za postupanje od strane inspektora PU
 • Rashodi po osnovu donacija
 • Troškovi reprezentacije / reklame
 • Računovodstvene usluge nerezidenta
 • Porezni tretman ugošćavanja poslovnih partnera i uposlenika poslovnih jedinica
 • Priuznavanje troškova osnivanja nerezidentne poslovne jedinice
 • Porez po odbitku pri prodaji udjela
 • Call centri – izvozne usluge
 • Rashodi nerezidentnih poslovnih jedinica
 • Rashodi po osnovu stručnog usavršavanja
 • Rashodi na ime plaćenih troškova sistematskih ljekarskih pregleda sa naglaskom na testiranje na Covid
 • Porezni tretman rezervisanja
 • Otpis potraživanja
 • Porezni poticaji
 • Korištenje poreznih gubitaka
 • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

 TRANSFERNE CIJENE

 • Pojam transfernih cijena
 • Princip ”van dohvata ruke”
 • Pojam transfernih cijena
 • Princip ”van dohvata ruke”
 • Metode za provjeru transfernih cijena
 • Dokumentacija o transfernim cijenama
 • Obrazac TP 900
 • Obrazac TP 902
 • Postupak kontrole transfernih cijena

 ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA POREZNOJ UPRAVI FBIH

 • Obaveza registracije za korištenje e-usluga Porezne uprave
 • Obaveza elektronskog podnošenja prijave poreza na dobit i prijava po odbitku od 01.01.2021. godine
 • Elektronsko podnošenje ostalih prijava Poreznoj upravi – obaveze i mogućnosti

 RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

 • Pravni okvir raspodjele dobiti/pokrića gubitka
 • Ograničenja kod isplate iz dobiti
 • Raspodjela dobiti kao porezno nepriznat rashod
 • Akontativna isplata iz očekivane dobiti
 • Različiti oblici isplate dobiti (u nekretninama i sl.)
 • Porezni poticaji i isplata iz dobiti
 • Mogućnost kompenzacija potraživanja i obaveza
 • Dodatna ograničenja kod isplate dobiti nerezidentima

 GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

 • Ko ima obavezu podnošenja godišnjih poreznih prijava
 • Ko ima interes da podnese godišnju poreznu prijavu
 • Popunjavanje obrasca GPD-1051
 • Dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM-1024)

 GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK OBRTNIKA

 • Zaključivanje poslovnih knjiga obrtnika
 • Evidentiranje oporezivih prihoda i porezno (ne)priznatih rashoda obrta
 • Sastavljanje SPR-1053

 Pitanja i odgovori

WEBINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, revizorima, pravnicima, samostalnim poduzetnicima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Dževad Jagodić – Federalni porezni inspektor PU

Mirela Mašić, – PU Sektor za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju

 1. ecc. Sabina Džanović – REC d.o.o.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

120 KM po jednom učesniku;

110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

100 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara prezentacije predavača
 • Odgovori na pitanja

 VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinarima uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za seminar / webinar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 POSEBNA PONUDA:

Računovodstvo zaliha – 280 KM

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse)40 KM

Zakon o porezu na dobit – 13 KM

CD Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

CD Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj10 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here