Objavljen javni poziv za dodjelu federalne pomoći poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Pravo učešća imaju izvozno orijentisana privredna društva, zadruge, obrti i drugi pravni subjekti koji su ostvarili izvoz veći od 30 posto ukupnog prihoda u prethodnoj godini

38

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo je Javni poziv za dodjelu finansijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Pravo učešća imaju izvozno orijentisana privredna društva, zadruge, obrti i drugi pravni subjekti koji su ostvarili izvoz veći od 30 posto ukupnog prihoda u prethodnoj godini (vlastita proizvodnja, otkup ili prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa teritorije Federacije BiH) i to:

 • meso i prerađevine od mesa (goveđe, svinjsko, ovčje i kozje),
 • mlijeko i prerađevine od mlijeka,
 • meso peradi i njihove prerađevine,
 • ribe (morske i slatkovodne) i njihove prerađevine,
 • voće i prerađevine od voća,
 • grožđe i masline i njihove prerađevine,
 • povrće i njihove prerađevine,
 • med i drugi pčelarski proizvodi,
 • ljekovito i aromatično bilje i njihove prerađevine,
 • gljive i njihove prerađevine.

Za realizaciju ovog Javnog poziva osigurana su sredstva u iznosu od 10.000.000 KM iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Maksimalni dozvoljeni iznos finansijske pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku po ovom Javnom pozivu ne može preći iznos od 700.000 KM.

U slučaju da su ukupni zahtjevi za dodjelu finansijske pomoći kvalifikovanih korisnika veći od ukupno osiguranih finansijskih sredstava, izvršit će se proporcionalno smanjenje.

Za prijavu na Javni poziv korisnik mora ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • da ima sjedište na teritoriji Federacije BiH,
 • da je u prethodnoj godini ostvario izvoz veći od 30 posto ukupnog prihoda u toj godini,
 • da nije smanjio broj radnika u periodu do 31.12.2020. godine u odnosu na broj zaposlenih na dan 30.09.2020.godine.

Korisnik mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 1. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) odnosno Registar klijenata (RK);
 2. da je registriran kao pravno lice, zadruga, obrt i drugi pravni subjekti iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;
 3. da je ostvario izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u toj godini za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva i da je većinski vlasnik pravnog lica – izvoznika državljanin BiH;
 4. da je izvršio vlastitu proizvodnju, odnosno otkup ili preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa teritorija Federacije BiH iz tačke II ovog Javnog poziva;
 5. za zadrugu – da je izvršila zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/03), a za novoformirane zadruge da je upisana u sudski registar.

Neprihvatljivim korisnicima finansijske pomoći u skladu sa ovim Javnim pozivo smatraju se:

 1. korisnici koji su u stečaju ili nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 2. korisnici kojima je upućen zahtjev odnosno nalog za povrat dodijeljenih budžetskih sredstava iz prethodnog perioda, a koji do dana podnošenja zahtjeva nije realiziran;
 3. korisnici koji su nakon 01.08.2020. godine isplatili dividendu/dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći;
 4. korisnici koji imaju dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu doprinosa, direktnih i indirektnih poreza, zaključno sa 30.06.2020. godine, a za koje nisu zaključeni sporazumi o obročnom plaćanju duga i/ili koji uredno ne izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu;
 5. korisnici čiji su glavni računi na koje im se finansijska pomoć isplaćuje, na dan podnošenja zahtjeva blokirani radi provođenja izvršenja na novčanim sredstvima;
 6. privredna društva sa većinskim državnim kapitalom kao i javna preduzeća na bilo kojem nivou u Federaciji BiH.

Finansijska pomoć korisnicima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru po ovom Javnom pozivu će se dodijeliti na osnovu sljedećih kriterija:

 1. vrijednost izvoza u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine i to procentualnog učešća u izvozu, formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva u odnosu na ukupnu vrijednost izvoza svih formalno ispravnih zahtjeva za vrijednost vlastite proizvodnje, otkupljenih ili prerađenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa teritorija Federacije BiH. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, izračunava se iznos sredstava finansijske pomoći za svakog podnosioca zahtjeva i to do 60 posto iznosa od ukupno raspoloživih finansijskih sredstava iz tačke III stav 1. ovog Javnog poziva;
 2. broj zaposlenih radnika kod korisnika na dan 30.09.2020. godine i to na bazi procentualnog učešća formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva korisnika u odnosu na ukupan broj radnika u privrednim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji je zahtjev formalno ispravan. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, izračunava se iznos sredstava finansijske pomoći za svakog podnosioca zahtjeva i to do 40% iznosa od ukupno raspoloživih finansijskih sredstava iz tačke III stav 1. ovog Javnog poziva.

Za učešće na ovom Javnom pozivu korisnik je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na Javni poziv,
 2. Aktualni izvod iz sudskog registra ili Rješenje o registraciji (ne stariji od 30 dana),
 3. Lična karta i potvrda/uvjerenje o prebivalištu vlasnika, odnosno odgovorne osobe za zadruge,
 4. Dokaz o izmirenim obvezama na dan 30.06.2020. godine ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH (za obveznike PDV-a),
 5. Financijski izvještaj o poslovanju za 2019. godinu,
 6. Knjigovodstvenu ispravu kao dokaz o proizvedenim odnosno otkupljenim ili prerađenim poljoprivrednim proizvodima sa područja Federacije BiH,
 7. Jedinstvena carinska deklaracija – JCI obrazac sa pripadajućom dokumentacijom za izvezenu robu,
 8. Za zadruge i potvrdu o izvršenoj zadružnoj reviziju koju izdaje Federalni zadružni savez (ne stariju od dvije godine), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar,
 9. Spisak zaposlenika iz matične evidencije aktivnih osiguranika na dan 30.09.2020. godine,
 10. Financijski izvještaj o poslovanju u prvih šest mjeseci 2020. godine,
 11. Uvjerenje nadležnog organa da nije u stečaju ili da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,
 12. Izjava potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom, da nije korisnik dodijeljenih budžetskih sredstava iz prethodnog perioda za koja je upućen zahtjev, odnosno nalog za povrat ili ukoliko jeste da je do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći realizovao isti,
 13. Izjava potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom, da nakon 01.08.2020. godine nije isplaćena dividenda kroz dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći,
 14. Izjava potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom da će korisnik finansijsku pomoć ostvariti samo kod jednog ministarstva,
 15. Izvještaj Centralne banke BiH kojim se dokazuje da na dan podnošenja zahtjeva glavni račun na koji se treba uplatiti finansijska pomoć nije blokiran.

Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporučeno putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora radi provođenja interventnih mjera za podršku sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije u okolnostima pandemije COVID -19“.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here