Piše: Maja Hadžić

Uvođenje smjera Bankarski tehničar po sistemu dualnog obrazovanja od školske 2018/2019. godine u Srednjoj ekonomskoj školi u Sarajevu, prilika je da se tržištu rada kroz srednje stručno obrazovanje ponudi kadar koji je već usmjeren na ciljane učenike koji su pokazali želju da se profiliraju u bankarskom sektoru. Na taj način konačno povezujemo obrazovni sistem koji u ovom slučaju nije funkcija sam sebi, već učestvuje u prepoznavanju potreba tržišta rada i daje praktično iskustvo neophodno za buduće radno okruženje.

Osim u Srednjoj ekonomskoj školi, pilot -projekat dualnog obrazovanja pod nazivom Promocija dualnog obrazovanja putem pilot -projekta i edukacije, realiziran je u školskoj 2017/2018. godini i u Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije i Srednjoškolskom centru Vogošća, a u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH.

Ovi pilot -projekti realiziraju se samo u Kantonu Sarajevo. Naime, primjena programa srednjeg stručnog obrazovanja revidiranih u skladu sa reformom ovog nivoa obrazovanja, a u okviru koje se provode modularni nastavni planovi i programi koji imaju za cilj bolje prilagođavanje kvalifikacija potrebama tržišta rada – neujednačena je po kantonima. Dok ih određeni kantoni, poput Kantona Sarajevo dosljedno primjenjuju, s druge strane, imamo kantone koji ih uopće ne primjenjuju, ili u vrlo malom postotku primjenjuju modularne nastavne planove i programe.

“Neizvjesno je kada će se steći potrebni uvjeti za uvođenje ovoga sistema na području cijele FBiH”, rekla je za Business magazine Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke.

Osnovna karakteristika dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo jeste da se u rasponu od 25 do 75 posto fonda sati realizirati kroz praktičan rad, dok se ostatak realizira u školi. Također, predviđeno je da se u toku nastavne godine, najduže šest sati dnevno, odnosno 20 sati sedmično realizira učenje kroz rad, a ovaj vid nastave može se realizirati kod jednog ili više poslodavaca.

Ovladati vještinama

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo u februaru 2018. godine usvojila Smjernice za uvođenje dualnog obrazovanja u srednje stručne škole na području Kantona Sarajevo, formirana je Komisija za izradu teksta Nacrta zakona o dualnom obrazovanju. Smjernice za uvođenje dualnog obrazovanja u srednjim stručnim školama na području KS predstavljaju polazni okvir za donošenje Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo.

“U toku su završne aktivnosti Komisije, nakon čega će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade materijal uputiti Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i eventualno donošenje”, rekao je za Business magazine kantonalni ministar obrazovanja, nauke i mladih Elvir Kazazović.

Prije početka realiziranja aktivnosti u vezi sa uvođenjem dualnog obrazovanja, Ministarstvo je uradilo detaljnu analizu postojećih planova i programa i prema dobijenim podacima, procentualna zastupljenost općeobrazovnih predmeta u srednjim školama za stručno obrazovanje i obuku u Kantonu Sarajevo iznosi 42,1 posto, stručno-teorijskih predmeta je 34,6 posto, dok je zastupljenost praktične nastave samo 23,3 posto.

Ovaj podatak nesumnjivo je ukazao na potrebu temeljite reforme u srednjem stručnom obrazovanju, kojom bi se, između ostalog, značajno povećao broj sati praktične nastave i time ojačale kompetencije učenika za bolju konkurentnost na tržištu rada nakon završetka srednje škole.

“Činjenica je da se praktična nastava, pod nadzorom škole dijelom izvodi u preduzećima, ustanovama i kod samostalnih privrednika koji imaju odgovarajuću opremu. Međutim, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je stanovišta da se praktična nastava ne realizira u dovoljnoj mjeri kod poslodavaca i u saradnji sa poslodavcima. Učenici ne ovladavaju vještinama koje su potrebne na tržištu rada, čime nisu konkurentni u zadovoljavajućoj mjeri nakon završetka srednje škole i sticanja srednje stručne spreme trećeg ili četvrtog stepena. Mišljenja smo da treba izvršiti izmjene u obrazovnom sistemu na način da se veća pažnja posveti praktičnoj obuci i radnim iskustvima koji su direktni benefit dualnog oblika obrazovanja”, prokomentirao je ministar Kazazović jedan od glavnih razloga za donošenje Zakona o dualnom obrazovanju.

Za dualno obrazovanje, kakvo je u razvijenim evropskim zemljama, neophodno je još organizacijskih i prosvjetno-pedagoških reformi, ali i materijalnih pretpostavki kako bi se moglo ozbiljno pristupiti njegovom uvođenju u naš obrazovni sistem.

Svijest i kapaciteti

Za dualno obrazovanje neophodna je jaka sprega između škola i privrede. Kako dualni sistema obrazovanja predstavlja usku povezanost između privrede i obrazovanja, što u praksi znači da učenici kod poslodavca provedu više vremena nego u školi da bi na taj način poslodavci mogli osposobiti kadar kakav je njima potreban – ključ uspjeha je ponajviše saradnja između poslodavca, škole i učenika.

Pitanje poboljšanja kvalitete obrazovanja i dolaska na tržište rada kvalificiranih uposlenika, u FBiH aktuelizirano je pa je održano više raznih sastanaka i okruglih stolova na kojima je diskutirano o stvaranju neophodnih uvjeta i potrebi uvođenja dualnog obrazovanja u obrazovni sistem u FBiH.

“Redovno su na sastancima, u manjem ili većem broju, bili prisutni i poslodavci iz FBiH. U ovom trenutku i jeste izuzetno važno podizanje svijesti o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju među poslodavcima u svim područjima, kao i promicanje njihovog sudjelovanja u osmišljavanju i pružanja učenja temeljenog na radu”, rekla je federalna ministrica Dilberović.

Prilagođavanjem obrazovanja privredi, čitavo društvo praktično se podređuje akterima na tržištu. Poslodavci koji su upoznati sa prednostima dualnog obrazovanja, posebno oni koji su mogli vidjeti kako ovaj sistem funkcionira u evropskim zemljama, spremni su na saradnju i razgovore o uvođenju ovog vida obrazovanja, svjesni činjenice da će na taj način dobiti kvalificiranu radnu snagu. Naime, obrazovanje koje povezuje teorijsku nastavu i praktični rad, korisno je ne samo za učenike koji pohađaju srednje stručne škole (u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju), već i za poslodavce.

“Model dualnog obrazovanja može riješiti osnovni problem koji se pojavljuje u našem društvu, a to je neusklađenost ponude i potražnje na tržištu rada. Projekti dualnog obrazovanja bitni su za poslodavce jer pokazuju kako u budućnosti može funkcionirati povezanost između obrazovanja i realnog sektora, što je poslodavcima u interesu jer dobivaju kompetentnu radnu snagu kakvu ne proizvodi trenutni sistem obrazovanja”, ističe Zlatan Dedić, pomoćnik direktora Udruženja poslodavaca FBiH.

Pa, ipak, dok su prednosti koje sistem dualnog obrazovanja ima, poput učenja temeljenog na radu što rezultira relativno dobrim stopama zaposlenosti i omogućene dobre usklađenosti s potrebama tržišta rada, ne treba iz vida ispustiti i nedostatke.

To je jaka ovisnost o mogućnostima poslovnog sektora da ponudi vježbenička mjesta.

“Može desiti da u vrijeme privredne nestabilnosti ili privrednog pada broj ponuđenih mjesta bude smanjen, a potražnja učenika ostane ista. Također, poslovni subjekti moraju biti u stanju pružiti učenje sa širokim rasponom vještina kako bi učenike pripremili za potpunu kvalifikaciju, a to znači da moraju imati potrebne tehničke i ljudske resurse, što je, također, veliki izazov”, rekla je Dilberović za Business magazine.

Ministar Kavazović, pak, misli da poslovni sektor u Kantonu Sarajevo ima kapacitet za aktivno učestvovanje u provođenju dualnog obrazovanja u srednjim stručnim školama na području ovog kantona.

U međuvremenu, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke radi na poboljšanju uvjeta rada odgojno-obrazovnih ustanova tako što je koncipiran i poseban program podrške koji se odnosi na opremanje kabineta praktične nastave.

“U našim školama kabineti praktične nastave su loše opremljeni ili su opremljeni zastarjelom opremom, a to direktno utiče na nivo znanja i vještina koji učenici dobivaju u tim školama. U okviru programa opremanja kabineta praktične nastave, već treću godinu zaredom, izdvajamo po 120.000 KM za opremanje kabineta praktične nastave u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama na području cijele FBiH”, rekla je Dilberović.

Navodeći prepreke, poput obezbjeđivanja ponuđača dualnog obrazovanja, obezbjeđivanja finansijskih sredstava za naknadu za obavljanje praktične nastave za učenike, prevoza, naknade za obrok, troškova osiguranja učenika i sl., ministar Kazazović je ipak kao najveći izazov u prvoj fazi uvođenja dualnog obrazovanja naveo promjenu svijesti kod donosilaca odluka o važnosti uvođenja ovog vida obrazovanja.

Dedić naglašava da dualni model obrazovanja nije u principu ni pogodan ni predviđen da se implementira u svim kompanijama.

“Postoje određene kompanije koje moraju ispuniti uslove i omogućiti da učenici budu osposobljeni u tim kompanijama, a tu se, prije svega, radi o kompanijama koje imaju konstantnu potrebu za radnom snagom. Oni su i spremni da iznesu ovaj model obrazovanja. Druge, manje kompanije, pak, i nemaju potrebe za ovim modelom obrazovanja u njegovom punom kapacitetu”, rekao je Dedić za Business magazine.

 

Bankarski tehničari

U međuvremenu, prilazi se implementaciji pilot -projekata sa određenim poslodavcima i školama, na određenim mikropodručjima koja imaju potrebne uvjete za dualni sistem obrazovanje, a koji bi trebali pokazati njegove pozitivne strane.

Takav je pilot- projekt dualnog obrazovanja i uvođenje novog smjera Bankarski tehničar u Srednjoj ekonomskoj školi u Sarajevu, a prema kojem će učenici ove škole, počevši od drugog razreda, a u skladu sa novim nastavnim planom i programom realizirati praktičnu nastavu u omjeru 56 posto praktična nastava, a 54 posto općeobrazovna nastava. Navedeni omjer predstavlja značajno povećanje obima praktične nastave u odnosu na trenutni model. Ukupno 25 učenika upisalo je ovaj smjer po dualnom sistemu obrazovanja.

“Od ideje do realizacije protekla je godina dana ispunjena intenzivnim radom, stalnim konsultacijama, sastancima, promociji ideje, prevazilaženjem prepreka i na kraju zahvaljujući partnerima Predstavništvu njemačke privrede u BiH, Raiffeisen Banci, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS u Srednjoj ekonomskoj školi upisano je odjeljenje koje će prvo u BiH pohađati nastavu po novom dualnom sistemu obrazovanja. U prvom razredu nastava se održava samo u školi. Od druge do četvrte godine udio praktične nastave u banci kotinuirano se povećava. U drugom razredu učenici pohađaju nastavu u školi tri dana, dok su dva dana na praksi u banci. U trećem i četvrtom razredu učenici provode dva dana u školi, a tri u banci. Pojedinosti se reguliraju usklađivanjem Nastavnog plana i programa sa okvirnim planom praktične nastave u banci. Banke će učestvovati u predselekciji učenika putem testiranja prije zvaničnog konkursa za upis u srednje škole KS. Kriterije za testiranje i bodovanje učenika određuju banke u saradnji sa školom i Ministarstvom”, rekla je za Business magazine direktorica Srednje ekonomske škole u Sarajevu Jadranka Kolar.

Raiffeisen Bank, ProCredit Bank, Sberbank BH i NLB Banka d.d., Sarajevo izrazile su spremnost za preuzimanje učenika na praktičnu nastavu.

“Sistem dualnog obrazovanja daje priliku mladim bankarskim tehničarima da uz teorijsku nastavu u školama i praktičnu obuku u bankama savladaju gradivo predviđeno ovim smjerom. S druge strane, poslodavci imaju priliku da učestvuju u obuci bankarskih tehničara, u oblikovanju njihovih karijera, kao i priliku da na kraju završene škole dobiju radnika koji će biti specijalizirano osposobljen za posao u banci. To je na neki način win-win situacija u kojoj poslodavac otvara vrata radniku da uči i profesionalno se razvija, dok s druge strane dobijamo kadar koji već ima određeno specijalističko znanje te radnu etiku. ProCredit Bank podržala je ovaj projekat i iskazala interesovanje da bude jedna od banaka u kojima će učenici sticati praktično znanje. Banka želi ponuditi svoje znanje i iskustvo kao resurse za mlade ljude koji žele graditi karijere u bankarskom sektoru”, rekla je za Business magazine Elma Čavčić, marketing specialist u ProCredit Bank Sarajevo, ističući da vjeruje da bankarske institucije mogu značajno doprinijeti osposobljavanju učenika za rad u struci uz odgovarajuće smjernice te izvršiti akreditaciju za obavljanje praktične nastave.

Evropske zemlje ne samo da nastoje zadržati i unaprijediti ovaj vid obrazovanja, nego su spremne da BiH pruže materijalnu i tehničku pomoć u implementaciji pojedinih projekata iz oblasti dualnog obrazovanja. Uvođenje smjera Bankarski tehničar podržalo je Predstavništvo njemačke privrede u BiH.

“Mi podržavamo ovaj novi dualni program u okviru Skills Expert Programa, koji finansira Savezno ministarstvo za privredu i energiju SR Njemačke. To znači da koristimo njemačku ekspertizu i iskustvo iz dualnog obrazovanja, spajamo firme, školu i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i tražimo zajednički konkretna rješenja kako kvalitetno primijeniti dualno obrazovanje u BiH. Ovo uključuje i teme kao što su ugovor o dualnom obrazovanju i naknade za učenike. Pored toga se educiraju i mentori u firmama kako bi obrazovanje ispunjavalo odgovarajuću kvalitetu”, rekli su iz Predstavništva njemačke privrede u BiH za Business magazine.

Dualno obrazovanje se širom Evrope smatra uzornim i predstavlja ključni faktor uspjeha privrede u Njemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i drugim zapadnoevropskim zemljama.

“Svjesni smo da se ne mogu očekivati potpuno isti rezultati kao u Njemačkoj, ali Zakon koji će uskoro biti donešen prilagodit će glavne principe dualnog sisitema obrazovanja uslovima u BiH”, rekla je Kolar.

Obuka autolakirera

Osim u Srednjoj ekonomskoj školi, pilot- projekt Promocija dualnog obrazovanja čiji je nosilac Udruženje poslodavaca FBiH počeo je u februaru ove godine i trajat će do januara naredne godine. U ovom projektu koji finansira EU učestvuju kompanija Centrotrans i općine Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, a jedan od partnera je Služba za zapošljavanje KS. Do sada su kroz projekt implementirane aktivnosti osposobljavanja učenika iz Srednjoškolskog centra Vogošća i Srednje škole za saobraćaj i komunikacije iz Velešića u Centrotransu.

Učenici iz ove dvije srednje strukovne škole koje su učestvovale u projektu, imali su višemjesečnu obuku u prostorijama Centrotransa po nastavnom planu i programu usaglašenom između škola i kompanije i osposobljavali se za buduća zanimanja automehaničara, autolakirera, autoelektričara. Neki učenici potom su zaključili radne ugovore s ovom kompanijom.

Također, kroz tri seminara realizirana je i projektna aktivnost edukacije predstavnika partnera koji učestvuju u projektu kako bi mogli raditi na promociji dualnog obrazovanja. U toku je implementacija treće projektne aktivnosti, odnosno promocije dualnog obrazovanja kroz promotivne materijale i promotivni događaj.

“Cilj projekta Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije je pokazati da se problem neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada može prevazići kroz dualni model obrazovanja. Upravo kroz realizaciju ovog pilot- projeka pokazano je kako bi dualni sistem obrazovanja trebao funkcionirati u budućnosti kada se stvore uslovi za implemetiranje tog modela. Cilj ovog projekta je i ubrzavanje lokalnog ekonomskog razvoja i stvaranje sinergetskog efekta između poslodavaca i obrazovnih institucija, odnosno institucija koje zapošljavaju, općina, nevladinih organizacija. Kada se ovaj projekt završi, Udruženje poslodavaca FBiH nastavit će sa aktivnostima promoviranja dualnog obrazovanja, radeći sa svim interesnim grupama koje su uključne u ovaj model obrazovanja ne bi li on zaživio upotpunosti”, rekao je Zlatan Dedić, pomoćnika direktora Udruženja poslodavaca FBiH.

 

 

PREKOMaja Hadžić
IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here