Osiguranje komercijalnih potraživanja – velika prednost za kompanije

Ukoliko kupac ne plati obaveze, a vi imate adekvatno osiguranje, osiguravajuće društvo će vam isplatiti nenaplaćena potraživanja, te ćete moći bolje planirati prihode i novčane tokove vaše kompanije.

254

U ekonomskom okruženju u kome je konkurencija svakim danom žešća, kompanije se sve više nadmeću. Neki uspijevaju, neki ne. Brojke i rezultati poslovanja kompanija pokazuju da živimo u vremenima visokog rizika, zato vaša potraživanja možete osigurati.

Zašto osiguravati potraživanja?

Ne možemo uticati na trenutnu ekonomsku situaciju, ali zato možemo da utičemo na bezbjednost poslovanja naše kompanije. Prvi korak ka tome je svakako osiguranje potraživanja, koje se smatra uspostavljenim oblikom upravljanja rizicima u svijetu. Pored činjenice da je odluka kompanije da ugovori osiguranje potraživanja potez koji dokazuje da je odgovorna za svoj rad i imovinu, osiguranje jeste najbolja zaštita od poslovnog rizika – neispunjenja obaveza kupaca. Jedna od ključnih prednosti osiguranja je i povećanje konkurentnosti kompanije i povjerenja u nju.

Osiguranje potraživanja se preporučuje za kompaniju kada:

– posluje na otvorenom računu,

– ima širok spektar klijenata čiji je kreditni rejting teško verifikovati,

– veliki dio prodaje je vezan za mali broj kupaca,

– prodaje novim kupcima,

– postoji jaka konkurencija na tržištu;

Ukoliko kupac ne plati obaveze, a vi imate adekvatno osiguranje, osiguravajuće društvo će vam isplatiti nenaplaćena potraživanja, te ćete moći bolje planirati prihode i novčane tokove vaše kompanije. Osiguranje potraživanja u svakom slučaju predstavlja veliku konkurentsku prednost, jer omogućava prodaju proizvoda i pružanje usluga uz odgodu plaćanja, ali uz znatno manji rizik neplaćanja, a upravo je mogućnost odgode plaćanja često preduslov za ostvarivanje poslovne saradnje. Sa druge strane, prenošenjem poslova upravljanja rizicima neplaćanja na osiguravajuću kuću, oslobađaju se resursi koji se mogu preusmjeriti na traženje novih poslovnih mogućnosti i posljedično povećanje efikasnosti i prodaje. Uz to, vinkulacijom police osiguranja potraživanja u korist finansijskih institucija (banaka, društava za faktoring) olakšan je pristup izvorima finansiranja.

Šta pokriva osiguranje?

Možete ugovoriti osiguranje različitih nivoa pokrivenosti. U slučaju užeg pokrića, postoji potraživanje štete usljed trajne nesolventnosti dužnika, a šira pokrivenost je obaveza osiguravajućeg društva da preuzme obavezu otplate neplaćenih potraživanja ako je protekao određeni broj dana od posljednje uplate kupca. Obično je to 180 dana. U slučaju užeg pokrića, ugovarate osiguranje za rizik trajne insolventnosti dužnika, odnosno njegovog stečaja ili prisilne nagodbe. Sa širim pokrićem, pokriće osiguranja će uključivati i plaćanje premije osiguranja u slučaju neispunjavanja obaveza dužnika nakon isteka određenog broja dana po ispostvaljanju fakture.

Na koji način kompanija koja ima policu osiguranja ostvaruje svoja prava u slučaju nemogućnosti naplate svojih potraživanja?

Prvi korak u ostvarivanju prava na naknadu štete jeste prijava da dužnik kasni s plaćanjem. U skladu sa našim općim uvjetima, osiguranici imaju rok od 20 dana za prijavu kašnjenja. Međutim, ranija prijava omogućava nam i ranije aktivno uključivanje u sam postupak naplate, te se time povećava uspješnost naplate u ovoj fazi. Ako bez obzira na sve poduzete mjere ipak nastane osigurani slučaj, osiguranik ostvaruje pravo na naknadu štete na temelju dostavljene dokumentacije kojom potvrđuje pravo na potraživanje.

U praksi to može izgledati ovako: Uzmimo za primjer domaću kompaniju koja je dobavljač prirodnih voćnih sokova – X d.o.o. Oni npr. trgovini Y d.o.o. trebaju mjesečno isporučiti sokove u vrijednosti od 25.000KM uz odgodu plaćanja od tri mjeseca. Tako na sebe preuzimaju rizik da im Y ostane dužan za tromjesečnu isporuku, no da bi se zaštitili, odlučuju ugovoriti osiguranje potraživanja na 75.000KM.Osiguravajuća kuća istražuje kompaniju Y i ako procijeni da je njeno poslovanje uredno,  odobrit će kreditni limit od 75.000 KM U slučaju da Y zbog nečega ipak ne podmiri dugove, X može aktivirati svoju policu osiguranja i nastaviti sa redovnim poslovanjem.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here