Usvojen pravilnik koji građanima RS-a omogućuje da prodaju solarnu energiju

Prema Pravilniku navodi da se solarna elektrana može graditi i priključiti na mrežu nakon što se pribavi certifikat za postrojenje.

34
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (REERS) je nakon skoro dvoje godine od usvajanja Zakona o obnovljivim izvorima energije usvojila Pravilnik o kupcima – proizvođačima električne energije.

Zakonom je propisano donošenje ovog Pravilnika kojim je sada otklonjena posljednja prepreka da svi koji žele na svoje objekte postave solarne panele te proizvode i troše struju iz vlastite proizvodnje.

Pravilnikom je regulisano ko i i na koji način može postati kupac – proizvođač, koja su njegova prava i obaveze, kako će se vršiti obračun i prikupljanje podataka kao i druga pitanja vezana za ovu oblast.

Prema Pravilniku navodi da se solarna elektrana može graditi i priključiti na mrežu nakon što se pribavi certifikat za postrojenje.

Certifikat za elektranu kupca-prozvođača instalisane snage do 50 kW izdaje nadležni operator distributivnog sistema, kao sastavni dio deklaracije o priključku, na osnovu potvrde o izvedenosti radova pravnog lica koje vrši izgradnju elektrane, i uz ispunjenje ostalih sedam uslova propisanih aktima o priključenju po pojednostavljenoj proceduri.

Certifikat za elektranu kupca-proizvođača instalisane snage jednake ili veće od 50 kW izdaje Regulatorna komisija u skladu sa Pravilnikom o izdavanju certifikata za priozvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju korišćenjem obnovljivih izvora energije.

Izgradnja elektrane kupca-proizvođača vrši se na osnovu građevinske dozvole pribavljene u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast građenja, osim u slučaju kada se na objektu koji ima građevinsku dozvolu, u sklopu adaptacije objekta, vrši izgradnja elektrane kupcaproizvođača koja koristi obnovljive izvore energije snage do 50 kW.

“Кrajnji kupac koji želi da izgradi elektranu za sopostvene potrebe dužan je da, prije početka izgradnje, između ostalog, pribavi odgovarajuću elektroenergetsku saglasnost od nadležnog operatora distributivnog sistema u skladu sa propisima”, navodi se u Pravilniku.

Izgradnju elektrane kupca-proizvođača vrši pravno lice koje ima odgovarajuću licencu za izvođenje elektroenergetskih postrojenja, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građenja.

Prilikom izgradnje proizvodnog objekta i priključenja na mrežu kupac – proizvođač ima obavezu da snosi troškove opremanja/prilagođavanja primopredajnog mjernog mjesta za sticanje statusa kupca-proizvođača u zavisnosti od odabrane šeme obračuna preuzete i predate proizvedene energije.

Kupac ima pravo da proizvodi električnu energiju, da je skladišti, a eventualni višak isporuči u elektro mrežu, a primjenjivaće se šema neto mjerenja.

Ukoliko je tokom obračunskog perioda kupac – proizvođač predao više električne energije u mrežu nego što je preuzeo, razlika se prenosi u korist kupca – proizvođača u naredni obračunski period u vidu energetskog kredita. Energetski kredit se koristi kada je količina električne energije preuzete sa mreže veća od energije koju kupac preda u mrežu. Ako je kupac – proizvođač potrošio više struje, nego što je proizveo, plaćat će razliku u cijeni.

Prema usvojenom Pravilniku snabdjevač koji vrši snabdijevanje kupca-proizvođača primjenom šema neto mjerenja ili neto obračuna dužan je da preuzme višak proizvedene električne energije koji se isporuči u mrežu, da ponudi ugovor o snabdijevanju kupcu-proizvođaču najkasnije 15 dana od dana prijema obavještenja od operatora distributivnog sistema iz člana 18. stav (5) ovog pravilnika. Snabdjevač vrši finalni obračun količina predate i preuzete električne energije 1. aprila tekuće godine za prethodni dvanaestomjesečni period, pri čemu kupac-proizvođač nema pravo na nadoknadu viška predate električne energije koji preostane nakon finalnog godišnjeg obračuna.

Ono što još preostaje jeste da se ova odluka objavi u Službenom glasniku Republike Srpske i da zvanično Pravilnik stupi na snagu.

IZVORAkta.ba
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here