Federalno ministarstvo finansija otkazalo je sve aukcije vrijednosnih papira Federacije BiH za treći ovogodišnji kvartal planirane Indikativnim kalendarom izdanja vrijednosnih papira za 2018. godinu, uz obrazloženje da su “aukcije otkazane uzimajući u obzir adekvatan nivo likvidnosti Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH i smanjene potrebe za finansiranjem“.

Poboljšana likvidnost

“Bruto potrebe za zaduživanjem utvrđene su Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu. Rebalansom Budžeta izmijenjena je prvobitno usvojena struktura finansiranja pa je shodno tome plan zaduživanja na domaćem tržištu za ovu godinu reduciran, tako da su primici od kratkoročnog zaduživanja u obliku trezorskih zapisa planirani u bruto iznosu od 360 miliona KM, a od dugoročnog zaduživanja u obliku obveznica planirani u iznosu od 26 miliona KM.

Okvir za zaduživanje utvrđen Budžetom i drugi propisi, kao što su Zakon o budžetima, Zakon o trezoru i Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, daju ovlaštenja Ministarstvu da aktivno upravlja novčanim tokovima, dugom i budžetskim rashodima, kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni internim politikama Ministarstva u pogledu održavanja adekvatne rezerve likvidnosti budžeta, odnosno Jedinstvenog računa trezora FBiH. Zahvaljujući ostvarenom suficitu iz prethodne godine, boljoj fiskalnoj disciplini i efikasnijoj kontroli budžetskih rashoda, kreirana je adekvatna rezerva likvidnosti Jedinstvenog računa trezora FBiH, čime su stvorene pretpostavke za otkazivanje planiranih aukcija vrijednosnih papira Vlade Federacije BiH“, Jelka Milićević, federalna ministrica finansija, u izjavi za Business magazine objašnjava šta je uticalo na finansijsku sliku FBiH u tolikoj mjeri pozitivno da se izgubila potreba za kratkoročnim zaduživanjem putem trezorskih zapisa.

Što se tiče eventualnih aukcija trezorskih zapisa FBiH u ostatku godine, odnosno opcije da i one budu otkazane, Milićević se suzdržava od definitivnih prognoza, napominjući da će to u prvom redu zavisiti od daljeg toka priliva finansijskih sredstava u federalnu kasu.

“Kada je riječ o izvjesnosti održavanja aukcija vrijednosnih papira u nastavku godine, odnosno u četvrtom kvartalu, to će svakako ovisiti o dinamici i stepenu realizacije planiranih prihoda i rashoda,  kao i realizaciji primitaka po osnovu dividendi javnih kompanija i ugovorenog vanjskog finansiranja.

Odluka o tome svakako će biti donesena krajem trećeg kvartala, na osnovu procjena Odbora za likvidnost budžeta (tijela kojeg čine rukovodioci sektora za trezor, budžet, javne prihode i upravljanje dugom) koji, u skladu sa članom 5. Zakona o trezoru u FBiH, razmatra i odobrava plan novčanih tokova te predlaže mjere koje treba poduzeti radi održavanja ciljanih rezervi likvidnosti budžeta, odnosno Jedinstvenog računa trezora FBiH“, precizira Milićević, koja na pitanje o efektima dosadašnje prakse emitiranja trezorskih zapisa u smislu održavanja finansijske stabilnosti FBiH odgovara potcrtavajući da “trezorski zapisi, kao kratkoročni instrumenti zaduživanja, služe za efikasnije upravljanje likvidnošću budžeta, odnosno za balansiranje planiranih novčanih tokova tokom fiskalne godine, i nikako ne mogu biti zamjena za razborito upravljanje javnim finansijama“.

Obveznice na čekanju

“Od samog početka izdavanja vrijednosnih papira, Vlada Federacije BiH provodi vrlo opreznu politiku zaduživanja, a to znači da se instrumenti zaduživanja koji joj stoje na raspoganju koriste racionalno, na prvom redu u cilju optimiziranja rizika i troškova zaduživanja pri realizaciji plana zaduživanja, a onda i cilju ostvarivanja drugih politika Vlade FBiH, kao što su razvoj domaćeg finansijskog tržišta.

Na ovaj način izgradili smo zavidan nivo povjerenja, ne samo kod investitora i kreditora, a rezultat toga su niske kamatne stope koje se ostvaruju na aukcijama vrijednosnih papira Vlade FBiH“, naglašava resorna federalna ministrica, sudeći prema čijim riječima se u bliskoj budućnosti ne može očekivati emitiranje i dugoročnih federalnih obveznica radi finasiranja određenih strateških projekata?

“Kada je riječ o obveznicama za finasiranje strateških infrastrukturnih projekata, izdanja takvih obveznica uglavnom će ovisiti o potrebama, planovima i finansijskoj sposobnosti  javnih kompanija koje su odgovorne i zadužene za realizaciju takvih projekata.

Prostora za takve politike svakako ima, ali konačna odluka o tome ovisi isključivo o preferencijama javnih kompanija i njihovim usklađenostima sa politikama zaduživanja Vlade Federacije BiH“, zaključuje Milićević.

 

 

PREKOArmin Zeba
IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here