Ključni problemi vezani za inspekcijski rad jesunedovoljno poznavanje propisa od strane poslodavaca, kao i nedostatak znanja u ovoj oblasti. Zakonski okvir se mijenja, a poslovni subjekti uglavnom nisu detaljno upoznati o pravima i obavezama poslodavaca u postupku  inspekcijskog nadzora, značaju inspekcijskog nadzora, kao i načinu obavljanja nadzora. Bitna svrha svake inspekcije je nadzirati poštivanje pozitivnih propisa od strane kontroliranog poslovnog subjekta i održati urednu situaciju u kontroliranom upravnom području. Suština je da se djeluje preventivno, a ne represivno. Međutim, u praksi, situacija je potpuno drukčija. Inspekcijski organi daju prednost represivnom u odnosu na preventivno djelovanje jer je činjenica da se još uvijek, iz ugla izvršne vlasti, zadatkom inspekcijskih organa smatra sankcioniranje nepravilnosti u primjeni propisa utvrđenih u kontroli, radije nego da se subjektu nadzora pomogne da razumije normu i da je na pravilan način primjenjuje.

Binasa Barjektarević, Bee Japa, inžinjer prehrambene tehnologije

Za manje od godinu dana posjetile su nas tri ili četiri inspekcije, veoma su česte kontrole i uzimanje uzoraka naših proizvoda. Međutim, što se proizvodnje tiče nismo do sada dobili nijednu kaznu. Poslovanje temeljimo na visokoj kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti naših proizvoda te nam je u interesu da slijedimo najviše standarde i zakonske smjernice. O propisima koje trebamo primjenjivati, samoinicijativno se informiramo na relevantnim web stranicama, a inspekcijski organi uvijek su bili susretljivi prilikom nadzora i otvoreni da nam pojasne sve nejasnoće, više nego što su djelovali represivno.

Saša Aćić, Unija udruženja poslodavaca RS, direktor

Poslodavci koji imaju razvijene pravne službe prate propise u okviru rada tih službi. Praćenje propisa i uticaj na njihov sadržaj ostvaruje se i kroz djelovanje u udruženjima poslodavaca gdje informišu svoje članstvo putem sjednica, newslettera i drugim kanalima komunikacije. Očekujemo da ćemo kroz izmjene Zakona o inspekcijama rješiti problem nadležnosti republičkih i opštinskih inspekcija. Uopšte, Unija poslodavaca kroz svoje djelovanje zagovara unapređenje rada i integriteta kontrolnih organa u RS.

Hamza Bašić, GA-ME-HA, zamjenik direktora

Za dostizanje standarda u poštivanju propisa, primorani smo djelovati samostalno, odnosno iz raznovrsnih izvora saznavati o novim zakonskim propisima koje moramo zadovoljiti. Pritom su naš izvor informacija web stranice, ali i druge kolege, ko prvi o obavezi sazna. Jedni drugima šaljemo obavještenja. Inspekcijska pomoć da razumijemo i pravilno primjenjujemo zakonsku normu, zavisi uveliko od raspoloženja samih inspektora. Pojedini s nama podijele informacije, a drugi podrazumijevaju da smo o svemu u potpunosti obaviješteni.

Diana Ružić, Federalna uprava za inspekcijske poslove, sekretarica

Cilj inspekcijkog organa je dostići što viši standard u poštivanju propisa u upravnoj oblasti. Međusobna neusklađenost važećih propisa veliki je problem za subjekte nadzora koji ih primjenjuju i za inspekcijske organe. Problem je uzrokovala složenost političkog sistema gdje postoji više nivoa vlasti kod donošenja propisa, kao i česte izmjene i intervencije na propisima, što je rezultiralo donošenjem zakona u određenoj oblasti, na jednom nivou vlasti npr. BiH, a da istovremeno nije došlo do pravovremenog prilagođavanja propisa na nivou  FBiH i obratno. Pretpostavka uspostavljanja stabilne pravne države jeste vladavina prava, što će obavezati predlagače propisa da izvrše nužne korekcije i izmjene u propisima, stvarajući pretpostavke za dosljednu primjenu prava i brže usklađivanje nacionalnog zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU.

 

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here