Utvrđen prijedlog Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godina

U okviru Strategija je izrađen i indikativni finansijski okvir implementacije, koji sadrži pregled finansijskog okvira prema strateškim ciljevima, prioritetima, mjerama kao i strateškim projektima u navedenom planskom periodu.

6

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina. Ovaj dokument predstavlja integrirani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona. Strategija je pripremljena uz potporu Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP). Usklađena je sa relevantnim strategijama viših nivoa vlasti u BiH, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija te Ciljevima održivog razvoja usvojenim od strane Ujedinjenih nacija. Kao takva, ona predstavlja i podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona je definisano da će se ostvarenje razvojne vizije Tuzlanskog kantona realizovati kroz tri strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera.

U sektoru ekonomskog razvoja, okosnicu razvoja predstavlja digitalizacija i principi zelene ekonomije koji će se protezati kroz aktivnosti unutar prioritetnih razvojnih područja uključujući, industriju, rudarstvo, sektor malih i srednjih preduzeća i obrta, poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i turizam. Djelotvorna, otvorena i odgovorna javna uprava biti će u funkciji unapređenja poslovnog okruženja i podrške ekonomskom razvoju. U sektoru društvenog razvoja, Strategija se fokusira na društveni razvoj koji nastoji graditi društvo jednakih mogućnosti, jača društvenu koheziju i solidarnost, osigurava bolju socijalnu uključenost, brigu i zaštitu svih stanovnika te potiče rodnu ravnopravnost bez diskriminacije. Kroz aktivnosti na unapređenju oblasti obrazovanja i nauke, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta, kulture i položaja mladih te sigurnosti, doprinijeti će se razvijenom, inkluzivnom i prosperitetnom društvenom sektoru sa jednakim pravima za sve građane.

U oblasti održivog upravljanja okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima, Strategija se koncentriše na unapređenje zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora, povećanje energijske efikasnosti te modernizacije saobraćajne i komunalne infrastrukture što je u konačnici u funkciji osiguranja resursno efikasnog i održivog infrastrukturnog razvoja.

Uspješnoj implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona doprinijeti će i implementacija sedam strateških projekata, te dodatnih deset ključnih strateških projekata sadržanih u mjerama kojima se realiziraju prioriteti i strateški ciljevi. Strateški projekti izgradnje mreže autocesta/brzih cesta na području Tuzlanskog kantona prepoznati su kao intervencija najvećeg značaja za ostvarenje strateških ciljeva definisanim u Strategiji.

U okviru Strategija je izrađen i indikativni finansijski okvir implementacije, koji sadrži pregled finansijskog okvira prema strateškim ciljevima, prioritetima, mjerama kao i strateškim projektima u navedenom planskom periodu. Ukupno planirana sredstva za realizaciju u planskom periodu iznose 812.372.360 KM, od čega iz je budžetskih sredstava planirano 394.762.690 KM ili 48,59%, dok je iz ostalih izvora planirano 417.609.670 KM ili 51,41%.

Ministarstvo privrede će za svaku godinu implementacije koordinirati izradom Akcionog plana koji će obuhvatiti trogodišnje razdoblje po principu 1+2, i na osnovu kojih će se na godišnjem nivou praviti procjena potrebnih finansijskih sredstava za implementaciju aktivnosti predviđenih Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here