Tema broja:U novi zakon obavezno uvesti odbacivanje nerealno niskih ponuda

Analizirajući sve pobrojane prepreke u Američkoj trgovinskoj komori u BiH definirali smo preporuke, odnosno, u kojem pravcu bi trebale ići izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH.

90

Piše: Mirza Sabljica, generalni direktor Teknoxgroup BH, članice Američke trgovačke komore u BiH

Na nedostatke sistema javnih nabavki u BiH već duže vrijeme upozorava privatni sektor i nevladine organizacije, ali i međunarodne institucije. Činjenica da se ovaj sistem smatra izvorom korupcije govori o hitnosti preduzimanja mjera koje bi doprinijele većoj transparentnosti i kontroliranom trošenju javnog novca.

Kao prepreke, odnosno, slabe tačke procesa sa kojima se suočavaju privrednici tokom učešća u procesu javnih nabavki definirane su korupcija i politički uticaj, činjenica da tendersku dokumentaciju često pripremaju članovi komisije koji nemaju potrebnu stručnost koja se traži za određeni predmet nabavke, zatim nepotpuna tenderska dokumentacija što dovodi do čestih žalbi. Privrednici se žale i na pripremu tehničkih specifikacija prema određenim ponuđačima, provođenje netransparetnih postupaka bez zakonskog osnova, traženje preobimne dokumentacije i neefikasan sistem pravne zaštite kod žalbi.

Analizirajući sve pobrojane prepreke u Američkoj trgovinskoj komori u BiH definirali smo preporuke, odnosno, u kojem pravcu bi trebale ići izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH.

Za početak, nužno je definirati kakvo osoblje mora biti birano u komisije za javne nabavke u smislu referenci, kvalifikacija i uvođenja pravila ko mora biti član za koju vrstu nabavke roba i usluga. Slijedeća preporuka jeste omogućiti da se na tenderima boduje kvalitet proizvoda, a ne samo cijena.

U slučaju kada se na tender prijavi trii više ponuđača, uvesti pravilo odbacivanja nerealnih ponuda za određenu grupu proizvoda i usluga, odnosno,najjeftinija ponuda koja odstupa više od 20 posto od najpovoljnije se eliminira.

Također preporučujemo bodovanje reference ponuđača, izvršavanje fizičkog pregleda, uvida u kapacitete kompanije kroz posjete i obilaske, prije donošenja odluke o izboru pobjednika tendera.

Tražimo i pojednostavljivanje bazne dokumentacije za učešće na tenderima u skladu sa praksom Evropske unije.

Naš prijedlog je da se uvedu drastičnije kazne i negativne reference za tzv. “tašna-mašna” kompanije u smislu visokih novčanih kazni i zabrane učešća na javnim tenderima za određeni period. Ovdje se ponajprije misli na kompanije koje se prijavljuju na tendere samo kako bi se mogle žaliti i usporiti procese, nerijetko ucjenjuju pobjednike i raspisivače tendera, a same ne ispunjavaju osnovne uvjete da uopće učestvuju na tenderu. U svakom slučaju mora se uzimati u obzir referenca kompanije koja aplicira na tenderu. Šta su prodavali i kako su do tada radili, kolika je njihova osposobljenost za taj tender, da li posluju u skladu sa legislativom itd.

Postupak e-akucije primjenjivati za tendere gdje se pojavljuje tri i više dobavljača i redefinirati pravilo da se moraju primjenjivati za sve tendere gdje je kriteriji tzv. najniža cijena. Zatim, definirati koje vrste proizvoda, odnosno, usluga i za koju vrijednosti ugovora, trebaju biti izuzeti iz sistema e-aukcija.

Nadalje, potrebno je jasno definirati kriterije određivanja budžetskih cijena koje javna preduzeća navode u tenderskoj dokumentaciji.

Kroz zakonsku regulativnu potrebno je omogućiti pobjedniku tendera da može, uz saglasnost ugovornog organa, javnog preduzeća koje je raspisalo tender, mjenjati i korigovati članove budućeg kuporodajnog ugovora.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here