Podaci iz Registra poslovnih subjekata nisu tajna

Svako može bez dokazivanja pravnog interesa izvršiti uvid u podatke upisane u glavnoj knjizi Registra poslovnih subjekata i javne podatke iz zbirke isprava Registra te zahtijevati da mu se izda prijepis javnih podataka iz glavne knjige, a zakon propisuje kada je za uvid ili za pribavljanje izvadaka iz zbirke isprava nužno dokazivanje pravnog interesa.

173
Registar

Ponekad se desi da poslovni subjekt sumnja da je određeni ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet neke javne nabavke ili želi, recimo, pokrenuti spor u drugom postupku protiv određenog društva te mu je u tu svrhu nužno znati sve o djelatnostima kojima se to društvo bavi. Djelatnost subjekta sa šiframa odjeljaka djelatnosti predviđenim vrijedećom klasifikacijom djelatnosti spada u opće podatke o poslovnim subjektima koje mjerodavni registarski sud unosi u glavnu knjigu Registra. Uvid u podatke glavne knjige Registra, odnosno izvod iz glavne knjige Registra, a u skladu sa odredbama člana 78. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, dužni su svakom zainteresiranom licu omogućiti svi sudovi mjerodavni za poslove registracije poslovnih subjekata. Općinski sudovi u FBiH koji su mjerodavni za poslove registracije potvrdili su da takav izvod predstavlja javnu ispravu. Međutim, ukoliko dođe do zabune zbog nepoznavanja terminologije od strane zainteresiranog lica, može se desiti da ga službenici upute na krivi trag – da ga recimo informiraju da je za podatke o djelatnostima kojima se određeno društvo bavi, potreban dokaz o pravnom interesu.

Glavna knjiga

Među općim podacima koje mjerodavni registarski sud unosi u glavnu knjigu Registra su, osim djelatnosti subjekta upisa sa šiframa odjeljaka djelatnosti predviđenim vrijedećom klasifikacijom djelatnosti i kompanija i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište (svih) osnivača/vlasnika subjekta upisa, predmet upisa, datum, dan i sat primitka prijave za upis, kompanija i sjedište subjekta upisa, skraćena oznaka kompanije subjekta upisa, MBS te porezni identifikacijski broj, oblik subjekta upisa, naziv, broj i datum notarski obrađenog akta o osnivanju subjekta upisa, ime, prezime i položaj ovlaštenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa, opseg ovlasti ovlaštenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa, visina ugovorenog (upisanog) osnovnoga kapitala, visina uplaćenog kapitala u novcu, vrijednost kapitala u stvarima i pravima te procentualno učešće pojedinačnog osnivača u kapitalu subjekta upisa (u novcu, pravima i stvarima).

Za dobivanje ovih podataka, odnosno za dobivanje izvoda iz glavnog Registra nije potrebno dokazivati pravni interes.

„lzvod iz glavne knjige Registra izdaje se odmah na šalteru suda, bez dokazivanja pravnog interesa“, naglasila je za Business Magazine Amra Hodžić, viši stručni saradnik za odnose sa javnošću u Općinskom sudu u Sarajevu.

RegistarNaime, u skladu sa članom 4. Zakona propisano je da se postupak registracije poslovnih subjekata zasniva, između ostalih, i na načelu javnosti, “koji propisuje da svako može bez dokazivanja pravnog interesa izvršiti uvid u podatke upisane u glavnoj knjizi registra

te zahtijevati da mu se izda izvod odnosno prijepis  javnih podataka iz glavne knjige registra”, potvrdila je za Business Magazine i Sanela Delić, šefica odsjeka sudskog registra pri Općinskom sudu u Bihaću, dodajući da se na izvodu nikad ne piše u koje svrhe se koristi te da ne vidi ništa sporno da se on upotrijebi za različite svrhe.

Kada izvod iz glavne knjige Registra izda bilo koji registarski sud, taj dokument predstavlja javnu ispravu. Inače, za pretragu podataka iz Sudskog registra svako zainteresirano lice može koristiti i web adresu registra https://bizreg.pravosudje.ba/ i ti podaci su informativnog karaktera. Uz to, dešava se da pojedini poslovni subjekti nisu uskladili, recimo, svoje djelatnosti sa novom klasifikacijom djelatnosti pa se takvi podaci neće prikazivati na web adresi te će zainteresirani i u ovom slučaju trebati uputiti zahtjev prema određenom registarskom sudu.

Međutim, svako zainteresirano lice treba znati i na šalteru jasno precizirati svoj zahtjev, da treba „izvod iz glavnog Registra“, budući da se sudski registar sastoji od glavne knjige i zbirke isprava Registra. Mjerodavni registarski sud vodi i glavnu knjigu Registra i zbirku isprava za svakog pojedinačnog subjekta upisa.

Pravni interes

Treba razlikovati izvod iz glavne knjige Registra i izvod iz zbirke isprava.

U suprotnom, ako zainteresirano lice nije o ovom upoznato, može doći do zabune. Naime, zbirka isprava Registra je dio Registra koji sadrži isprave na temelju kojih je izvršen upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu Registra te druge dokaze dostavljene i sastavljene u postupku upisa u Registar, kao i odluke donijete u postupku upisa u Registar.

Isprava iz zbirke isprava poslovnog subjekta tako jesu konkretni pravni akti društva.

„Za isprave iz zbirke isprava traži se dokazivanje pravnog interesa u skladu sa članom 4., tačka 8. Zakona o registraciji poslovnih subjekata“, rekla je Hodžić.

Za razliku od izvoda iz glavnog Registra koji je za kratko vrijeme moguće dobiti na šalteru suda, zakonom se propisuje kad je za uvid ili za pribavljanje izvoda iz zbirke Registra nužno dokazivanje pravnog interesa.

„Pravni interes i to samo za izdavanje isprave iz zbirke isprava (npr. ugovor o osnivanju, unutrašnji akti privrednog društva, lični dokumenti osnivača, direktora) ima lice koje je osnivač, direktor, zainteresirano lice koje vodi spor u drugom postupku protiv društva uz dokaz o broju predmeta i strankama u postupku-likvidator, stečajni upravnik i sl.“, istaknula je Hodžić.

Za izdavanje izvoda iz Zbirke isprava sudskog Registra podnosi se zahtjev uz dokaz o postojanju pravnog interesa.

„Isprava iz zbirke isprava sudskog Registra ne može se dati odmah jer je potrebno vrijeme da se spis pronađe u arhivi i da se postupi po zahtjevu stranke“, dodala je Hodžić.

Kako ne bi dolazilo do zabune i mistifikacije da li je izvod iz Sudskog registra javni dokument ili ne, odnosno može li ga zainteresirano lice dobiti bez dokazivanja pravnog interesa ili ne – nužno je podsjetiti se da se sudski registar sastoji od Glavne knjige i Zbirke isprava Registra i biti siguran da li vam zapravo treba izvod iz glavnog Registra ili iz zbirke isprava.

 

 

 

 

 

 

PREKOMaja Hadžić
IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here