Business Magazine istražuje: Treba li stopa PDV-a ostati 17 posto

Kako kažu u Upravi, novi zakon potreban je kako bi se propisi uskladili s direktivama Evropske unije, ali ističu da suštinu nisu mijenjali u odnosu na postojeći zakon

211
Uprava za indirektno oporezivanje

Upravo ovakav sistem jedinstvene stope koja nije visoka, najbolji je model oporezivanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) za Bosnu i Hercegovinu, mišljenja su u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO).

Kako kažu u Upravi, novi zakon potreban je kako bi se propisi uskladili s direktivama Evropske unije, ali ističu da suštinu nisu mijenjali u odnosu na postojeći zakon.

“Uprava se nije upuštala u izmjene stopa, rokova za plaćanje PDV-a, kao ni mogućnosti da se PDV plati samo na naplaćene fakture i da se pravo na odbitak ulaznog PDV-a može ostvariti samo na one fakture koje su plaćene dobavljačima, te druga slična pitanja, na koje odgovore moraju dati vladajuće strukture u BiH. Prije svega, mislim na Upravni odbor UIO, Vijeće ministara BiH i Parlament BiH.

Onog trenutka kada krene ciklus usvajanja novog Zakona o PDV-u u Bosni i Hercegovini, jedna od obaveza i je i javna rasprava o novom prijedlogu ovog Zakona”, kaže za Business Magazine glasnogovornik UIO Ratko Kovačević.

Na web-stranici Javne konsultacije bit će objavljen ovaj prijedlog Zakona. Tada će svi zainteresirani moći iznijeti svoje stavove i prijedloge.

“Poreski obveznici su već gotovo 13 godina u ovakvom sistemu. Izmjena stopa značila bi i novo opterećenje za poreske obveznike, koji bi morali mijenjati i softverska rješenja koja prate njihov rad. Isto tako, nikad niko u BiH nije uradio dovoljno dobru i kvalitetnu analizu koja bi pokazala kako i za koliko će uvođenje niže stope biti od koristi građanima Bosne i Hercegovine!? To govori upravo suprotno. I na kraju, poreskom politikom, posebno kad su u pitanju indirektni porezi, ne rješavaju se socijalna pitanja u državi”, kaže Kovačević.

Zadatak UIO je da prikupi sve prihode od PDV-a, a jednom prikupljeni prihodi mogu biti usmjereni više prema socijalno ugroženijim kategorijama stanovništva.

“Uvođenje sistema PDV-a sa više stopa, značilo bi značajne finansijske izdatke, kako za promjenu informatičkog sistema unutar UIO, tako i za same poreske obveznike. Još je važno svakako naglasiti da se na tržištu BiH na snazi slobodno formiranje cijena.

Dakle, i kad bi došlo do smanjenja poreskog opterećenja na određenu grupu proizvoda, država nema mehanizam da bilo koga prisili da za smanjenje poreskog opterećenja smanji i finalnu cijenu tog proizvoda. Isto tako, činjenica je da u sistemu PDV-a sa više stopa postoji i veća mogućnost izbjegavanja plaćanja stvarnih obaveza, proces kontrole bi bio složeniji”, napominje Kovačević.
Međutim, naglašava da će UIO kao institucija nadležna za provođenje Zakona o PDV-u, primjenjivati i provoditi onakvo zakonsko rješenje kakvo bude usvojeno i objavljeno u Služebnom glasniku BiH.

Ratko Kovacevic

“Što se tiče prijedloga Zakona o PDV-u kojeg je uradio UIO s ekspertima EU, posebno naglašavamo da su u njega ugrađene sve neophodne promjene kako bi novi Zakon o PDV-u u BiH bio u potpunosti usklađen sa legislativom EU.  

Postojeći Zakon o porezu na dodanu vrijednost u Bosni Hercegovini se primjenjuje od početka 2006. godine. U vrijeme kada je ovaj Zakon pripreman, a rađen je u saradnji s ekspertima iz oblasti poreza iz zemalja članica EU, procijenjeno je da je za BiH najbolja jedinstvena stopa, i to jedna niža stopa. Zato je na osnovu njihovih analiza i utvrđeno da to bude jedinstvena stopa od 17 posto”, ističe Kovačević.

Na jednoj konferenciji koja je održana u Bukureštu, a koju ju na temu PDV-a organizirala Svjetska banka, preporuka je svih međunarodnih finansijskih institucija da bi sve zemlje koje trenutno imaju više stopa PDV-a  trebale razmišljati o mogućem prelasku na jedinstvenu stopu, ali ne previsoku, jer se prema njihovim istraživanjima i analizama, takav model sistema PDV-a pokazao kao najefikasniji.

“Dakle, BiH upravo ima sistem PDV-a za koji se kao najefikasniji zalažu međunarodne finansijske institucije. Ukoliko bi se, ipak, odlučilo da BiH krene u suprotnom pravcu, a to znači uvođenje niže stope na neke osnovne životne namirnice, to će značiti sigurno povećanje standardne stope koja više neće biti 17 posto, već će sigurno biti viša.

Ukoliko izvršite usporedbu koliko se u okviru jedne potrošačke korpe u toku mjeseca potroši novca na tu manju grupu proizvoda, a koliko na sve ostalo, doći ćete do zaključka da će uvođenje niže stope PDV-a na osnovne namirnice i povećanje standardne stope PDV-a na sve ostale artikle, dodatno povećati cijene tih ostalih artikala, koji u mnogo većem procentu sudjeluju u potrošačkoj korpi jedne porodice. To bi značilo i dodatno finansijsko opterećenje po građane”, upozorava Kovačević.

Inače, UIO je nadležna za provođenje propisa iz oblasti indirektnih poreza (PDV, akcize, carina, putarina), dok nadležnost za kreiranje i usvajanje propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja imaju Upravni odbor UIO, Vijeće ministara BiH i Parlament BiH.

Postojeći Zakon o PDV-u u BiH primjenjuje se od 1. januara 2006. godine, što znači da se uskoro približava 13 godina primjene ovog Zakona u BiH. “U momentu izrade ovog Zakona u toku 2005. godine, Zakon o PDV-u u BiH je bio u potpunosti usklađen s legislativom Evropske unije, jer su pripremu tog Zakona, uz domaće eksperte, radili i predstavnici poreskih uprava zemalja članica EU kroz projekt koji je provodio CAFAO.

Međutim, s obzirom na činjenicu da se Zakon o PDV-u primjenjuje skoro 13 godina u BiH i da u tom period nisu rađene bilo kakve značajnije izmjene ovog Zakona, a kako se u tom period na nivou EU desio čitav niz promjena u oblasti oporezivanja PDV-om, javila se potreba da se i Zakon o PDV-u u BiH prilagodi legislativama EU”, kaže Kovačević.

Ovo je posebno značajno i iz razloga što BiH kao zemlja potencijalni kandidat za članstvo u EU ima i obavezu da svoje zakonodavstvo prilagodi propisima EU. Iz tog razloga UIO je kroz IPA projekat EU zajedno s ekspertima iz poreznih administracija zemalja članica EU pripremila potpuno novi prijedlog Zakona o PDV-u.

Trenutna faza

Polazeći od Obavijesti sa 23. sjednice Upravnog odbora UIO vezano za tačku 9, shodno kojoj je u izradi zakonskog rješenja potrebno da budu uključeni eksperti iz UO UIO i predstavnici entitetskih ministarstava finansija, Prednacrt Zakona o PDV dostavljen im je na upoznavanje sa ponuđenim odredbama te, zajedno sa članovima Radne grupe za izradu zakonodavstva iz oblasti PDV formirane od strane UIO,  sačinjavanja konačnog Nacrta Prijedloga Zakona o PDV. To je trenutna faza u kojoj se nalazi prijedlog Zakona o PDV-u.

Novine koje sadrži Prednacrt Zakona o PDV-u u BiH

 1. Način oporezivanja vrijednosnih kupona (jednonamjenskih i višenamjenskih) koji predstavljaju novinu u načinu oporezivanja koja je nastala kao posljedica specifičnih novih oblika i modaliteta u vršenju prometa
 2. Oporezivanje nedovršenih građevinskih objekata, odnosno uslovi za oslobađanje, kod prometa građevinskih objekata
 3. Posebna šema u građevinarstvu se ukida, a uvodi se prenos obaveze u skladu sa propisima EU za izvršen promet:
 • kod uvoza i prometa prema preprodavcu električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju putem prenosnog i distributivnog sistema,
 • usluga koje su u BiH pružene od strane poreskog obveznika koji u BiH nema sjedište ni poslovnu jedinicu i koji nije odredio poreskog zastupnika, a koje podliježu oporezivanju u BiH.
 • investicionog zlata u skladu sa posebnim postupcima oporezivanja,
 • imovine dužnika poreskog obveznika izvršen prema presudi u okviru obvezne prodaje i
 • imovine poreskog obveznika u postupku stečaja.
 1. Prometi izvršeni po osnovu međunarodnih ugovora i donacija  vrše se uz oslobađanje, umjesto ranijeg principa povrata plaćenog poreza
 2. Povećanje praga za obaveznu registraciju sa 50.000 KM na 75.000 KM
 3. Proširenje broja polja PDV prijave,
 4. U dijelu prekršajnih odredbi izvršena je izmjena odredbe o odmjeravanju kazne u visini koja predstavlja 50 posto obaveze za izlazni odnosno ulazni PDV, a što se je u vezi i s određivanjem visine prekršaja i za odgovorno lice, kao i precizno definiranje instituta zastare za prekršaje.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here