Udruženje poslodavaca FBiH je uz pomoć domaćih i stranih eksperata, nastojeći da preuzme dobra iskustva iz pravnih sistema zemalja EU i zemalja okruženja – sačinilo i Vladi FBiH dostavilo prijedloge Uredbe o procjeni utjecaja propisa FBiH te Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade FBiH. Ovim incijativama poslodavci traže da reprezentativno Udruženje poslodavaca bude uključeno u sve faze izrade propisa, da daje procjenu utjecaja propisa na novo opterećenje poslodavaca i poslovni ambijent te da učestvuje u evaluaciji primjene usvojenog propisa, u smislu ocjene da li je ispunio svrhu donošenja.

Također, Parlamentu FBiH upućeni su prijedlozi izmjene Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH te Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Predstavničkog doma, kao i Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Doma naroda. Ove predložene izmjene bi predstavnicima Udruženja poslodavaca omogućile da učestvuju u radu pojedinih komisija i odbora, bez prava glasa, te na sjednicama oba doma.

“Dobit će se bolji propisi koji će lakše biti primjenjivi. Harmonizirat će se propisi sa propisima RS, jer takva ili slična rješenja već postoje u njihovom pravnom sistemu. I na kraju, ali ne najmanje važno, uskladit će se naše zakonodavstvo sa Direktivama EU, što ćemo i inače morati obaviti prije ili kasnije”, rekao je za Business magazine Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

S obzirom na ove trojake razloge, iz Udruženja očekuju pozitivne odgovore Vlade i Parlamenta na ovu incijativu. S inicijatovom su također upoznati i zatražena je njihova podrška, Delegacija EU u BiH, Ured visokog predstavnika, ambasade u BiH i USAID.

Uključeni u odbore

Željene izmjene poslovnika Vlade i oba doma Federalnog parlamenta predložene su u vidu amandmana.

Konkretno, kroz inicijativu za izmjenu Poslovnika Doma naroda Parlamenta FBiH i izmjenu Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Udruženje poslodavaca FBiH od Doma naroda i Predstavničkog doma traži da se u njihovim poslovnicima propiše obavezno učešće predstavnika reprezentativnih udruženja poslodavaca, sindikata, te spoljnih eksperata iz te oblasti, u raspravi (ne i odlučivanju) odgovarajućih parlamentarnih radnih tijela kad je na dnevnom redu zakon bitan za poslodavce, odnosno sindikat – s tim da broj tih predstavnika ne može biti veći od jedne trećine ukupnog broja članova.

Uključivanje poslodavaca u proces donošenja zakonskih propisa uobičajena je praksa propisana međunarodnim konvencijama i sporazumima koja se odavno primjenjuje u zemljama Evropske unije, regiona pa i u susjednom entitetu.

“Poslodavci traže da budu uključeni samo u one odbore i komisije koji su nadležni za razmatranje pitanja vezanih za poslovni ambijent – npr. odbori za privredu, finansije, privatizaciju, poljoprivredu, saobraćaj, trgovinu i sl. Najviše 30 posto članova odbora mogu biti spoljni članovi i oni naravno ne bi imali pravo glasa. Udruženje poslodavaca okuplja tako kvalitetne članove da bi se iz njegovog saziva mogle formirati vlade na svim nivoima u državi. Tako da ne vidim problem u popunjavanju tih mjesta”, pojasnio je Pandurević zašto je imenovanje predstavnika reprezentativnog udruženja poslodavaca i reprezentativnog sindikata za članove radnih tijela Parlamenta FBiH vrlo realno.

Krajnji cilj Udruženja poslodavaca FBiH jeste da se učešćem socijalnih partnera u radu sjednica Parlamenta omogući donošenje kvalitetnijih propisa koji će biti prihvatljivi i lakše primjenljivi u praksi, a sve s ciljem kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta.

“Stvorit će se odgovarajući zakonski okvir koji će omogućiti rasterećenje privrede, nove investicije, ekonomski razvoj, privredni rast i povećanje zaposlenosti, a samim tim bolje punjenje budžeta i vanbudžetskih fondova. Donošenje dobrih zakonskih rješenja moguće je samo uz učešće socijalnih partnera, jer samo oni na koje se zakoni primjenjuju mogu dati  realnu sliku kako će se propis primjenjivati u praksi i kako će utjecati na poslovanje. Socijalni dijalog doprinosi kvalitetnom ekonomskom rastu i razvoju države”, rekao je Pandurević.  

Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH podržava ovu incijativu Udruženja poslodavaca FBiH.

“Kad je u pitanju aktualni saziv Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, poslodavcima smo nastojali osigurati mogućnost sudjelovanja u radu sjednica, kroz nazočnost sjednicama  i mogućnost obraćanja izaslanicima kojima su mogli iznijeti svoje stavove i mišljenja. Pored toga, u materijalima koji su se našli pred izaslanicima, a tiču se poslovnog okruženje i zakonodavstva iz ove oblasti, nalazilo se i mišljenje poslodavaca. Inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH da se aktivnije uključe u proces donošenja zakona i odluka od samog početka, od njegova kreiranja pa sve do donošenja, podržavam i spremna sam preuzeti svoj dio odgovornosti kako bi se ona provela. Potvrdila sam to i na nedavnom sastanku s čelnicima Udruženja poslodavaca na kojem smo otvorili dijalog o ovoj temi”, rekla je Bradara za Business magazine.

ESV nije dovoljno

Poslodavci smatraju da će učešćem socijalnih partnera u radu sjednica Parlamenta biti omogućeno donošenje kvalitetnijih propisa koji će biti prihvatljivi i lakše primjenljivi u praksi, a sve s ciljem kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta. Dakle, stvorit će se odgovarajući zakonski okvir koji će omogućiti rasterećenje privrede, nove investicije, ekonomski razvoj, privredni rast i povećanje zaposlenosti a samim tim bolje punjenje budžeta i vanbudžetskih fondova. Sve države članice EU su u svoje nacionalno zakonodavstvo inkorporirale ovu obavezu.

“Siguran sam da će se usvajanjem naših prijedloga znatno rasteretiti i unaprijediti rad Ekonomsko –socijalnog vijeća za područje FBiH. Takav prijedlog je u skladu sa prijedlogom Vlade FBiH od prije nekoliko mjeseci koji se odnosi na unaprijeđivanje rada ESV-a. Naime na ESV-u su se zaista raspravljala i neka pitanja koja možda nisu u njegovoj nadležnosti. Također, svjedoci smo da se ESV povremeno pretvarao u pričaonicu, povremeno bio zloupotrebljavan od strane nekih članova ili delegacija. Naš prijedlog podrazumijeva nešto rjeđe zasjedanje ESV-a i redukovanje njegovih nadležnosti. To će biti odlično i efikasno rješenje ako se naš prijedlog usvoji. Ukoliko se prijedlog odbije onda ne možemo podržati redukciju zasjedanja i nadležnosti ESV-a. Veoma je važno istaći činjenicu da nakon zasjedanja ESV-a, socijalni partneri ne samo da nisu mogli da utječu, nego ni da uprate kretanje propisa koji su razmatrani na sjednicama ESV-a. To je za posljedicu imalo da se nakon ESV-a bitno promijene tekstovi propisa, koji bi bili proslijeđeni Parlamentu na usvajanje uz obrazloženje da je na njih ESV dalo pozitivno mišljenje. Također, poslanici i delegati nisu bili informirani o stavovima socijalnih partnera. Uostalom, ako pogledate pravne okvire i drugim zemljama vidjet ćete da istovremeno postoje i ESV-a i učešće poslodavaca u procesu izrade i usvajanja propisa”, obrazložio je Pandurević zbog čega je učešće poslodavaca u procesu donošenja propisa nužno i pored njihove uključenosti kroz rad ESV.

Također, kroz inicijativu za izmjene i dopune Poslovnika o radu Vlade FBiH od Vlade je zatraženo da prije usvajanja njenog programa rada, pribavi mišljenje reprezentativnih socijalnih partnera u Federaciji BiH.

“Što se tiče Vlade FBiH, Program rada je akt koji sadrži najznačajnije zadatke koje Vlada treba da izvrši u toku godine. On mora da sadrži prioritetne aktivnosti koje su značajne za društvo i društvene potrebe. Sasvim je opravdano i racionalno da se u izradu programa rada Vlade uključe i reprezentativni socijalni partneri i daju svoje mišljenje. Uključivanjem socijalnih partnera izbjeći će se mogućnost da se iz programa rada izostave aktivnosti koje možda Vlada ne bi uočila, ali su bitne za cjelokupnu društvenu zajednicu”, rekao je Pandurević.

Interesovalo nas je koliko ova incijativa ima smisla s obzirom na to da je izborna godina.

“Da li to znači da u izbornoj godini neće raditi škole, bolnice, fabrike, da neće izlaziti novine?! Pa, ne može život stati dok ne prođu izbori. Štaviše, prava je godina da vlast pokaže da joj je stalo do poslodavaca, radnika, ekonomskog rasta i demokratičnosti u odlučivanju. To bi birači vjerovatno honorisali na glasanju. Uostalom ako ove prijedloge ne usvoji sadašnja izvršna i zakonodavna vlast, usvojiće neka druga. Radi se o situaciji u kojoj svi dobijaju, a niko ne gubi, tako da očekujem pozitivnu reakciju vlasti. Siguran sam da bi i međunarodna zajednica trebala stati iza ovih prijedloga i da bi ih trebala podržati, najmanje toliko koliko su podržali uvođenje akciza na gorivo”, rekao je Pandurević.

Bradara je u ovom kontekstu prokomentirala inicijativu za izmjenu Poslovnika Doma naroda Parlamenta FBiH.

“Izmjene i dopune Poslovnika Doma naroda odavno su spremne i idu u smjeru prije svega moderniziranja Parlamenta Federacije BiH. Postojeći Poslovnik je iz 2003. godine i potrebna mu je promjena koja će osigurati brži i učinkovitiji rad Parlamenta i donošenje kvalitetnijih zakonskih rješenja. U poboljšanju zakona koji se tiču poslovnog okruženja poslodavci svakako mogu i trebaju dati značajniji doprinos. Što se mene osobno tiče, to je tema o kojoj sam uvijek spremna razgovarati, bez obzira je li izborna godina ili nije”, rekla je Bradara.

Opštedruštveni značaj

U inicijativi za izmjenu Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH, Udruženje poslodavaca traži da obrazloženje tih propisa obavezno sadrži mišljenje Ekonomsko-socijalnog vijeća, a ako se propisi posebno odnose na jednog ili, pak, oba socijalna partnera, mišljenje i primjedbe reprezentativnih socijalnih partnera u FBiH, date u postupku konsultacija. Kad je riječ o Uredbi o procjeni uticaja propisa FBiH, poslodavci traže da njen sastavni dio bude i mišljenje Udruženje poslodavaca, odnosno Ekonomsko-socijalnog vijeća.

Pandurević je za Business magazine naveo da se Vlada oglušuje o mišljenje poslodavaca i nije otvorena za konsultacije.

“Brojni su primjeri kada se Vlada oglušila o mišljenje poslodavaca. Manje ili više slično su se ponašale sve vlade do sada. Donijeto je na desetine propisa bez prethodno pribavljenog mišljenja poslodavaca ili protivno njihovim stavovima. Da je to tako pokazuje i činjenica da će Udruženje poslodavaca FBiH sačiniti prijedloge 15 zakona, koji će bitno popraviti poslovno okruženje, normalno kada se usvoje, i dostaviti ih Vladi FBiH kao gotov proizvod. Pri tome vrlo odgovorno tvrdimo da ti prijedlozi imaju opštedruštveni značaj i nije im samo cilj da zaštite interese poslodavaca. Uostalom, ni jedan naš prijedlog koji nema opštedruštveni značaj i koji će korist donijeti samo poslodavcima, neka se odmah odbije i ne mora biti predmet razmatranja”, rekao je Pandurević.

Bradara je za Business magazine na istom fonu prokomentirala kako je očigledno da dosadašnji načini uključivanja poslodavaca u procese donošenje zakona i odluka u Federaciji BiH nisu dovoljni.

“Poslodavci, prije svega, nisu zadovoljni svojim sudjelovanjem u Ekonomsko-socijalnom vijeću i Vladi Federacije BiH gdje se kreiraju zakoni i odluke prije slanja u parlamentarnu proceduru. Mislim da treba poboljšati postojeći sustav sudjelovanja poslodavaca na način da im se omogući ne samo iznošenje mišljenja i stavova već i uvažavanje njihovih prijedloga kojim mogu poboljšati donosena zakonska rješenja i odluke te u konačnici ubrzati ekonomske reforme i kreirati povoljnije poslovno okruženje”, rekla je Bradara.

Protiv nameta

Udruženje poslodavaca FBiH je federalnom premijeru Fadilu Novaliću te dopremijerima Vesku Drljači i Jelki Milićević uputilo i zahtjev za formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u FBiH.

“Privatni sektor je osim velikog opterećenja rada, koje je u FBiH najveće u Evropi, opterećen i visokim porezima i raznim parafiskalnim nametima. Veliki broj parafiskalnih nameta ima neopravdano uporište. Smanjenjem i ukidanjem parafiskalnih nameta stvorili bi se povoljniji uvjeti za poslovanje bh. privrednika, a samim tim i za izgradnju povoljnijeg poslovnog ambijenta. Također, ubrzao bi se ekonomski rast i razvoj države, smanjila siva ekonomija, povećala zaposlenost i plate radnika te privukli investitori. Sačinjen je Registar parafiskalnih nameta, koji je nekompletan. Kada smo napravili kroki analizu sedam zakona po osnovu kojih se u Registru nalazi 18 nameta, ustanovili smo da iz istih zakona u Registru nedostaju 44 nameta. Na to niko iz Vlade nije reagovao. Također, za 18 mjeseci, koliko je prošlo od objave Registra, ništa se nije uradilo na njihovom smanjivanju ili ukidanju. Čak se nije reagiralo ni na naše obrazložene prijedloge za njihovo smanjenje ili ukidanje. Osim toga, neophodno je donijeti zakon na entitetskom nivou kojim će se propisati pravila i principi za uvođenje novih nameta. Sve ovo bile bi nadležnosti tog tijela kojeg bi sačinjavali predstavnici Ministarstva finansija, Vlade FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH.

Sve ovo ukazuje na neophodnost za formiranje koordinacionog tijela koje bi radilo na ukidanju i smanjenju parafiskalnih nameta na nivou FBiH. Jedini društveni subjekat koji je životno zainteresovan za rješavanje ovog pitanja su poslodavci. Ukoliko ovo pitanje ne bude sistemski rješeno i ukoliko poslodavci ne dobiju priliku da kroz institucije sistema utječu na rješavanje ovog pitanja bojim se da od toga neće biti ništa”, kaže direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević.

Predloženo koordinaciono tijelo sastajalo bi se dva puta mjesečno, a na dnevnom redu bi bilo razmatranje najviše dva parafiskalna nameta.

“Smatram da je najprije potrebno uraditi dubinsku analizu Registra parafiskalnih nameta koji postoji za sve razine vlasti u BiH pa tako i federalnu. Sljedeći bi korak bio ukidanje onih koji su nepotrebni i kao tekvi opterećuju gospodarstvo. Moje osobno, kao i opredjeljenje stranke iz koje dolazim, a to je HDZ BiH, je rasteretiti gospodarstvo koliko je to moguće te na taj način ubrzati socio-ekonomske reforme, otvaranje novih radnih mjesta te otvoritu put investitorima, kako domaćim tako i inozemnim”, za Business magazine rekla je Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

PREKOMaja Hadžić
IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here