Poreska uprava RS obradila 8.652 zahtjeva za subvencije za mart

Poreska uprava RS poziva i apeluje na poreske obveznike koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, a koji se tiču isplate najniže plate i doprinosa za april 2020. da što prije podnesu Poreskoj upravi RS pisanu izjavu sa zahtjevom na kojem će navesti i tekuće račune radnika

24

Poreska uprava Republike Srpske, u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, zaprima zahtjeve pravnih lica i preduzetnika i utvrđuje da li ostvaruju pravo za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu.

Dakle, Poreska uprava RS utvrđuje da li se ti poreski obveznici nalaze na spiskovima koje dostavljaju nadležna ministarstva, odnosno da li im je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti i da li su prestajali sa radom u aprilu. Poreska uprava na osnovu podataka iz mjesečne prijave poreza po odbitku i izjave sa zahtjevom, kao i pomenutih spiskova dostavlja Ministarstvu finansija pojedinačno za svakog poreskog obveznika podatke o ukupnim platama nakon oporezivanja i ukupnim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, a vrše se i provjere da li su zaposleni kod tih pravnih lica i preduzetnika u aprilu bili prijavljeni u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

S tim u vezi, Poreska uprava RS je krajem aprila na svoju internet stranicu postavila Obavještenje za isplatu najniže plate za april 2020. godine, Pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate, Uputstvo za popunjavanje izjave sa zahtjevom za isplatu najniže plate i doprinosa na najnižu platu za april 2020. godine i Spisak radnika za isplatu najniže plate za april 2020. godine, koji je prilog izjavi sa zahtjevom. Pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove su samo trebali da potpisanu i ovjerenu izjavu pošalju na elektronske adrese ili faksom, što pokazuje da procedura uopšte nije komplikovana, već je veoma jednostavna. Najvažnije je da se prilikom dostave zahtjeva navedu tekući računi radnika, kako bi im na te njihove račune bila uplaćena najniža plata za april 2020. godine.

Kada je u pitanju uplata poreza i doprinosa za mart 2020. godine poreskim obveznicima koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, Poreska uprava je završila svoj dio posla i za taj mjesec obradila sve zahtjeve poreskih obveznika, tj. ukupno su obrađena 8.652 zahtjeva koja su se nalazila na pomenutim spiskovima i dostavljeni su Fondu solidarnosti za obnovu RS, koji vrši uplate.

Po istom principu vrši se i obrada zahtjeva za isplatu najniže plate i uplata doprinosa na najnižu platu za april 2020. godine i do sada je obrađena većina od pristiglih zahtjeva poreskih obveznika, a koji se nalaze na pomenutim spiskovima koja dostavljaju nadležna ministarstva. Do sada je za isplatu najniže plate za april 2020. godine obrađeno zahtjeva na iznos veći od pet miliona KM za oko 7.000 radnika i ti podaci su proslijeđeni Fondu solidarnosti koji već vrši isplate.

I ovom prilikom Poreska uprava RS poziva i apeluje na poreske obveznike koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, a koji se tiču isplate najniže plate i doprinosa za april 2020. da što prije podnesu Poreskoj upravi RS pisanu izjavu sa zahtjevom na kojem će navesti i tekuće račune radnika, a sve kako bi što prije bile isplaćene plate za april 2020. godine za preostali broj obveznika koji još uvijek nisu podnijeli zahtjeve. I pored redovnih poslova koje rade zaposleni u Poreskoj upravi RS, obrađeno je na hiljade zahtjeva koji se tiču poreskih mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa.

Pored toga, u organizaciji Poreske uprave RS održana je i besplatna elektronska konferencija ili vebinar na temu Popunjavanje izjave sa zahtjevom za isplatu najniže plate sa doprinosima za zaposlene i za nosioca samostalne djelatnosti za april 2020. godine u kojem je učestvovalo više od 500 učesnika. Službenici Poreske uprave RS su bili na raspolaganju poreskim obveznicima, a prije svega knjigovođama i računovođama, kako bi otklonili sve njihove eventualne dileme ili nejasnoće u vezi realizacije ovih poreskih mjera, a što je još jedan pokazatelj da je Poreska uprava RS uvijek na usluzi poreskim obveznicima.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here