Dodatno objašnjenje Agencije za bankarstvo o donesenim odlukama

Agencija za bankarstvo FBiH uputila dodatna objašnjenja podzakonskih akata donijetih s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica virusnog oboljenja „COVID-19“.

191

U cilju adekvatnog informisanja javnosti o mjerama koje je Agencija za bankarstvo
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) donijela u vidu podzakonskih
akata, s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica virusnog oboljenja „COVID-19“, te
očuvanja stabilnosti subjekata bankarskog sistema u takvim uslovima, a radi otklanjanja
nedoumica u vezi s primjenom donesenih odluka Agencije koje proizilaze iz dostavljenih
upita medija, građana, privrede, ovim putem, kao dodatno pojašnjenje do sada objavljenih
saopštenja za javnost, ističemo kako slijedi.

Agencija je u okviru svoje nadležnosti, kao odgovor na trenutnu vanrednu situaciju u
Federaciji BiH, usvojila sljedeće odluke:
1. Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje nepovoljnih
ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“;
2. Odluka o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije
primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom
virusnog oboljenja “COVID-19”.

Odlukama Agencije, kao privremenim mjerama, propisuju se vrste posebnih mjera koje
banka, MKO i lizing društvo mogu primijeniti za ublažavanje negativnih efekata izazvanih
pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“ na finansijski sistem, građane i privredu u
Federaciji BiH.
Navedene odluke Agencije su proizvod kontinuiranog praćenja i analize dostupnih
informacija i podataka, te razmatranja svih mogućih mjera i aktivnosti za ublažavanje
ekonomskih posljedica virusnog oboljenja „COVID-19“ i za očuvanje stabilnosti subjekata
bankarskog sistema. Također, prije donošenja odluka Agencije, stavovi Agencije su iznijeti
na sastanku od 13.03.2020. godine u sjedištu Vlade Federacije BiH, kojem su, pored
predstavnika vlasti Federacije BiH, prisustvovali predstavnici banaka, Agencije za
bankarstvo Federacije BiH i Udruženja poslodavaca Federacije BiH (informacija sa
sastanka objavljena na: http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=8438).
Agencija je od početka vanrednih okolnosti redovno informisala javnost o aktivnostima
koje provodi u pogledu pravovremene reakcije na vanrednu situaciju, ali su se u javnosti
pojavile netačne, nepotpune ili pogrešno interpretirane informacije o aktivnostima
Agencije u pogledu značenja mjera i prava na mjere iz odluka o privremenim mjerama koje
banka, MKO i lizing društvo primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih
posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19”.
U dosadašnjim saopštenjima je korištena formulacija „da banke, MKO i lizing društva
mogu odobriti posebne mjere klijentima….“ iz razloga što odluke Agencije predviđaju više
vrsta posebnih mjera, koje banke, MKO i lizing društva primjenjuju u zavisnosti od
procjene efekata koje data mjera može proizvesti za poslovanje klijenta u cilju ublažavanja
negativnih efekata vanrednih okolnost. Te mjere mogu biti:
– moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza,
– uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita
koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,
– produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
– produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i
revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže
6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji
je bio neiskorišten na dan modifikacije,
– odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih
trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
– druge mjere koje banka (ili nedepozitna finansijska institucija) poduzima u cilju
olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja
klijenta.
Navedeno ne znači, kako su pojedini mediji objavljivali, da su odluke Agencije po principu
„može, a i ne mora“, jer je odlukama Agencije jasno propisana obaveza banke, MKO i
lizing društva da odobri jednu od posebnih mjera ili modalitet više posebnih mjera
koji će pomoći klijentima, kako u periodu vanrednih okolnosti, tako i u narednom
periodu da uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze
prema banci, MKO i lizing društvu.
Posebno ističemo da pravo na jednu od posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo
odobrava, imaju klijenti, fizička i pravna lica čija je kreditna sposobnost pogoršana,
odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno
izmirivanje obaveza prema banci, MKO i lizing društvu, a zbog negativnog utjecaja
izazvanog pandemijom virusnog oboljenja „COVID-19“.
Dakle, pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili
indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem
„COVID-19“.

Klijenti banke, MKO i lizing društva, koji neometano ili u neznatno manjem obimu
obavljaju svoje poslovne aktivnosti i ostvaruju prihode u istom ili neznatno manjem
iznosu u odnosu na stanje prije nastupanja vanrednih okolnosti, kao i klijenti koji su prije
stupanja vanrednih okolnosti bili u kašnjenju sa urednom otplatom svojih obaveza preko
90 dana, nemaju pravo na pogodnosti iz odluka Agencije, niti im iste banka, MKO ili lizing
društvo mogu odobriti u kontekstu odluka o privremenim mjerama.
Agencija je svjesna problema sa kojima se svi suočavamo u ovim vanrednim
okolnostima. Stoga, Agencija mora svojim odlukama obezbijediti one mjere koje će
osigurati osnovni cilj Agencije, odnosno očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog
sistema i zaštitu deponenata, te unapređivanje njegovog sigurnog, kvalitetnog i
zakonitog poslovanja. Odluke koje su donešene predstavljaju mjere koje su
prepoznate kao adekvatne i trenutno neophodne sa ciljem stvaranja uslova za
očuvanje stabilnosti bankarskog sistema u vanrednim okolnostima i nakon, te za
naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih
pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“ na održivost poslovanja klijenta.
Moratorij i druge posebne mjere, banka, MKO i lizing društvo može donijeti po zahtjevu
fizičkog i pravnog lica ili njihovo korištenje može pokrenuti samoinicijativno u okviru
redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju. Klijenti, fizička lica ne moraju svoje
zahtjeve predavati lično, nego to mogu raditi i elektronskim putem. Banka, MKO i lizing
društvo mogu inicirati primjenu određenih mjera predviđenih odlukama i samostalno,
ukoliko procjene da klijent nije u mogućnosti ostvariti kontakt sa njima, a radi se o klijentu
koji je pogođen negativnim efektima vanrednih okolnosti.
Banka, MKO i lizing društvo za odobrene moratorije i druge posebne mjere ne mogu
naplaćivati zatezne kamate, posebne troškove obrade, niti mogu povećavati ugovorenu
kamatnu stopu.
Naglašavamo da su svi subjekti bankarskog sistema (banke, MKO i lizing društva) u
Federaciji BiH upoznati sa činjenicom usvajanja predmetnih odluka te da iste stupaju na
snagu naredni dan od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH, a objava se
očekuje u sutrašnjem izdanju Službenih novina Federacije BiH (27.03.2020. godine).
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine će pratiti stanje na terenu, te će u
skladu sa razvojem situacije na terenu reagovati dodatnim mjerama ukoliko procijeni da
je neophodno.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here