Tema broja: Nužno podići stepen digitalizacije postupka javnih nabavki na viši nivo

Poslovna zajednica smatra da ponuđači trebaju imati jasniji uvid i u horizontalnu i vertikalnu integraciju informacija u svim fazama procesa javnih nabavki.

31
Jašarspahić

Javne nabavke su višedimenzionalan proces koji uključuje čitav spektar aktera, od kreatora javnih politika, do internih i eksternih učesnika. Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić smatra da je zbog toga potrebno kroz nova zakonska rješenje omogućiti podizanje stepena digitalizacije postupka javnih nabavki na viši nivo.

Integracija informacija

Podizanje stepena digitalizacije postupka javnih nabavki na viši nivo dovelo bi do toga da ponuđači imaju jasniji uvid i u horizontalnu i vertikalnu integraciju informacija u svim fazama procesa. Uspješno provođenje javnih nabavki znači niz koraka koji moraju biti realizirani, od pokretanja nabavke do konačnog potpisivanja ugovora o kupovini robe ili usluge.

„Elektronska platforma omogućavala bi da ponuđač isprati svaku pojedinačnu fazu kao što je elektronsko obavještavanje gdje ponuđači mogu pristupiti i informirati se o svim javnim nabavkama, elektronska objava tendera putem koje ponuđači mogu pristupiti konkursnoj dokumentaciji, te napredno sofisticirano softversko rješenje elektronskog pristupa, slanja i prijema ponuda u kojoj se vrši prijem i upravljanje ponudama. Pritom je nužno napraviti kvalifikovanu listu ponuđača da se ne moraju stalno vaditi ista dokumenta, ovjeravati i slati poštom na ruke. Elektronska platforma podrazumijevala bi i elektronsku evaluaciju ponuda gdje savremeni sistemi omogućavaju primjenu metoda više-kriterijumskog odlučivanja koji daju rješenje u vidu odabira optimalne ponude, ali i elektronsku dodjelu ugovora (e-ugovaranje) gdje najsavremenija rješenja omogućavaju elektronsko potpisivanje ugovora čime se postiže velika ušteda kroz povećanje efikasnosti ugovaranja, te elektronsko naručivanje (e-naručivanje), odnosno, mogućnost odabira proizvoda ili usluge uvidom u elektronski katalog ponuđača i elektronsko fakturisanje i plaćanje (e-plaćanje)“, rekao je Jašarspahić, ističući da su predstavljene faze univerzalne i ne zavise od tehnologije koja prati kompletan proces.

Barijere i rizici

 Iako su na organizacionom nivou prednosti e-nabavki reduciranje troškova, transparentna potrošnja, jednostavna kontrola procesa, kao i u svakom procesu, tako i u e-nabavkama prisutne su određene barijere i rizici kao prepreke uspješnoj implementaciji sistema.

„ Na ekonomskom nivou prepoznato je povećanje produktivnosti, mogućnost sveobuhvatne finansijske analize, a upravljanje informacijama može se koristiti za unapređenje uslova trgovine i prometa. U opće prednosti spadaju upotreba nove tehnologije, transparentnost dodjele ugovora i lakoća razumjevanja i upotrebe samog sistema“, rekao je Jašarspahić.  On potcrtava najvažnije izazove i barijere za uvođenje i unapređenje sistema koji su prepoznati kao zajednički za mnoge sisteme.

„Izazovi su  problemi pravne regulative, nedostatak znanja o e-nabavkama i obučenog personala, te problemi povezivanja i komunikacije sa sistemima koji su već u upotrebi“, dodao je Jašarspahić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here