Kriterij za dodjelu ugovora o javnim nabavkama bira se na osnovu rezultata najvažnije faze javnih nabavki, planiranja, uz obavezno poštivanje osnovnih principa javnih nabavki, a to je transparentnost, jednakost i nediskriminacija, aktivna i pravična konkurencija te efikasnost i ekonomičnost. Ispravno planiranje podrazumijeva utvrđivanje potreba za nabavkom, istraživanje tržišta, predviđanje finansijskih sredstava usvajanjem budžeta ili finansijskog plana te donošenje i objavljivanje plana javnih nabavki koji sadrži dinamiku sprovođenja nabavki, vrstu postupka, procjenjenu vrijednost i sve ostale potrebne elemente za zakonito sprovođenje postupka javnih nabavki.

Ako je kao kriterij odabrana najniža cijena i kao takva utvrđena u tenderskoj dokumentaciji, nakon javnog otvaranja ponuda pristupa se postupku provjere kvalifikacije kandidata/ponuđača i ocjeni ponuda. Zatim, ugovorni organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke. Dešava se, međutim, da ponuđač sa najnižom cijenom bude izabran i kada ne može zadovoljiti ponudu ili je zadovoljiti na kvalitetan način, jer su drugi ponuđači dali veću ponudu s obzirom na to da ispunjenje kriterija zahtijeva veća sredstva. Ugovorni organi su ti koji moraju imati kapacitete da sprovode tendere kako treba, u korist građana i u korist njih samih. 

Dario Tolić, Centrotrans, šef Odjela za javne nabavke

Ukoliko je jedini kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena, smatramo da to ne garantira i najbolju ponudu. Najčešće se dešava da kvalitet pružene usluge neće biti organizacijski i kvalitetom na nivou kao kod ponuđača čija je ponuda viša od najniže/najjeftinije. Za nabavku usluga prijevoza putnika svakodnevno se susrećemo sa ponuđačima čiji kvalitet i starost autobusa nisu ni približno isti kao kod drugih ponuđača, ali je njihova ponuda izabrana kao najpovoljnija zbog kriterija za dodjelu ugovora: najniža/najjeftinija ponuda.

Mervan Miraščija, Fond otvoreno društvo BiH, program koordinator

Zakon o javnim nabavkama BiH predviđa da ugovorni organ može odabrati jedan od dva kriterija za dodjelu ugovora o javnim nabavkama roba, radova ili usluga- ekonomski najpovoljniju ponudu ili najnižu cijenu. Ugovorni organ dostavlja prijedlog ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang- listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača u slučaju da najuspješniji ponuđač propusti dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije kojom dokazuje ličnu ili ekonomsku i finansijsku sposobnost ili propusti dostaviti dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, propusti dostaviti garanciju za izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, propusti potpisati ugovor o nabavci u roku koji mu je odredio ugovorni organ ili odbije zaključiti ugovor pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i ponudi koju je dostavio.

Damir Šabanić, UG Justicia, lider Account monitoring tima

Najjeftinije nabavke trebale bi biti najkonkurentnije, jer čim se ponuđač pojavio na tenderu, podrazumijeva se da ispunjava uslove i može odraditi posao. Međutim, javne nabavke su kompleksne. Moguće je svašta da se desi, ali to je već stvar ugovornog organa koji raspisuje tender da provjeri da li ponuđač ima dovoljne kapacitete da odradi neki posao. Dolazi do zloupotreba kada ugovorni organi sarađuju sa ponuđačima pa namjerno naštimavaju posao nekoj firmi koja uopće nema kapaciteta da uradi posao. Za takve propuste krivi su ugovorni organi, a oni se brane argumentum da su morali izabrati najjeftiniju ponudu. Nisu morali. U svakom slučaju, uvijek su oštećeni građani.

Đenan SalčinAgencija za javne nabavke,direktor

Najveća odgovornost je na javnim, ugovornim organima dok troše državni novac. “Slabom tačkom” javnih nabavki mogu se smatrati tenderske dokumentacije koje često pripremaju članovi komisija koji nekad nemaju potrebnu stručnost koja se traži za određeni predmet nabavke. Ostali problemi odnose se na nepotpune tenderske doukmentacije koje dovode do velikog broja žalbi, „štimanje” tehničkih specifikacija prema određenim ponuđačima, provođenje netransparentnih postupaka bez zakonskog osnova, zaključivanje aneksa postojećih ugovora, nedovoljna transparentnost, nabavka određenih roba, usluga i radova bez stvarne potrebe za njima.

 

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here