Poslodavci u BiH već dugo vremena upozoravaju na problem nekvalificirane radne snage. Naime, i pored visokog stepena nezaposlenosti, poslodavaci ne mogu naći radnike jer ljudi koji se nalaze na evidencijama službi za zapošljavanje ne posjeduju dovoljno vještina, znanja i kompetencije. Poslodavci su do sada ovaj problem nastojali riješiti obučavanjem zaposlenika u svojim kompanijama. S druge strane, mladi ljudi zbog nedovoljne praktične nastave u srednjim školama teško dolaze do zaposlenja nakon završetka školovanja. Mnogi rješenje ovog problema vide u modelu dualnog obrazovanja.

Dualno obrazovanje predstavlja sistem srednjeg obrazovanja u kojem se kroz nastavu u školi i kroz rad kod odgovarajućeg poslodavca stiču znanja, sposobnosti i vještine u skladu sa programom nastave. Ova tema je već neko vrijeme aktuelizirana u BiH, a sam model je pokazao dosta pozitivnih rezultata u razvijenim zemljama kao što su Austrija, Njemačka, Švicarska. Za uspješnu implementaciju ovog modela potrebna je jaka saradnja između ministarstava obrazovanja, škola i poslodavaca, te je potrebno roditelje i učenike upoznati s prednostima ovog sistema. Također, neophodno je motivirati učenike za upisivanje srednjih strukovnih škola, jer bi im to, kako poslodavci smatraju, olakšalo pronalazak zaposlenja.

S druge strane, visokoškolske ustanove u BiH osnivaju nove studijske programe po odobrenju kantonalnih vlada, posredstvom resornih ministarstava obrazovanja. Fakulteti koji osnivaju nove studijske programe rukovode se potrebama tržišta rada, a benefite promjena u akademskoj godini trebaju osjetiti studenti. Njima trebaju “moderna znanja”, koja će im omogućiti mobilnost i konkurentnost na tržištu u regionu i zemljama EU. Studijski programi koji nisu perspektivni trebalo bi da budu zamrznuti, a da se pokrenu programi za koje postoji potreba na tržištu rada. U tom smislu, bilježimo tek male pomake.

Za sada pilot-projekti

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke djeluje u smjeru stvaranja uvjeta kojima bi se unaprijedilo srednje stručno obrazovanje u FBiH te podigao kvalitet srednjeg stručnog obrazovanja i uspostavila kvalitetnija veza obrazovanja sa tržištem rada. Upravo u okviru tih nastojanja spominje se i dualno obrazovanje. Za dualno obrazovanje, kakvo je u razvijenim evropskim zemljama, neophodno je ispunjenje mnogih uvjeta. U međuvremenu, prilazi se implementaciji pilot -projekata, sa određenim poslodavcima i školama, na određenim mikropodručjima koja imaju potrebne uvjete za nešto takvo, a koji bi trebali pokazati pozitivne strane navedenog sistema obrazovanja. Inače, model dualnog obrazovanja i u evropskim zemljama, koje su ekonomski stabilne i s visokokvalificiranom proizvodnjom, planiran je najmanje pet godina prije njegove implementacije“, za Business magazine kaže Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke.

Međutim, i ovaj model ima kako svoje prednosti, tako i nedostatke. Prednosti ovog sistema ogledaju se prvenstveno u tome što učenici uče kroz rad. Također, ovaj model doprinosi relativno dobrim stopama zaposlenosti, dok se poslovni sektor javlja kao snažan partner u stručnom obrazovanju i osposobljavanju, što omogućava ažurnost i dobru usklađenost s potrebama tržišta rada.  Bitno je istaknuti da je ovo sistem koji omogućava potrebnu saradnju obrazovanja i tržišta rada te da učenici izlaze iz škola i pristupaju tržištu rada s dovoljnim znanjima i vještinama. S druge strane, nedostatak ovog sistema je jaka ovisnost o mogućnostima poslovnog sektora da ponudi vježbenička mjesta. Također, poslovni subjekti moraju biti u stanju pružiti učenje sa širokim rasponom vještina kako bi učenike pripremili za potpunu kvalifikaciju, a to znači da moraju imati potrebne tehničke i ljudske resurse, što je, također, veliki izazov.

Nakon što se ovaj sistem obrazovanja počeo primjenjivati u Srbiji, neki stručnjaci počeli su upozoravati da je ovo sistem koji pogoduje poslodavcima u stvaranju jeftine radne snage. Na pitanje da li je model dualnog obrazovanja zaista razvojna šansa ili je, ipak, kreiranje jeftine radne snage, ministrica Dilberović kaže da se prilikom uvođenja ovog vida obrazovanja moraju riješiti mnoge nedoumice i nikako se ne smije dopustiti njegova zloupotreba kako bi se poslodavcima osigurala jeftina radna snaga.

„Dualno obrazovanja jeste suštinska i strateška promjena za naše srednjoškolce, njihovog načina razmišljanja i njihove budućnosti. Većina je onih koji smatraju da se jačanje ekonomije može ostvariti upravo uvođenjem dualnog obrazovanja. Njime bi se trebala postići bolja usklađenost obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada. Trenutna neusklađenost rezultira time da se osobe koje završe srednju škola u velikoj mjeri prijavljuju na evidenciju nezaposlenih jer ne mogu pronaći odgovarajuće zaposlenje, a jedan od razloga je nedovoljna osposobljenost za obavljanje traženih poslova. Dualni sistem obrazovanja je oprobani recept za efikasnu integraciju mladih ljudi na tržištu rada i za prevenciju nezaposlenosti“, dodaje Dilberović.

Lakše do posla

Evropska praksa pokazala je da dualni sistem omogućava lakše i brže zapošljavanje mladim ljudima. Na taj način smanjuje se nezaposlenost, što je i akutni problem bh. društva, uz sve prisutniji odlazak mladih ljudi iz BiH.

„Nema nikakve sumnje da je pitanje odnosa između obrazovnog sistema i tržišta rada jedno od krucijalnih pitanja. Stoga je naš primarni cilj, u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima, osmisliti kako održivo usmjeriti obrazovanje prema tržištu rada te u srednjoškolsko obrazovanje inkorporirati silabuse koji će se bazirati na stjecanju praktičnih vještina. Također, radimo i na koncipiranju dokumenata koji bi pomogli razvoju djelatnosti karijerne orijentacije u FBiH. Afirmiranje savremenog pristupa razvoju karijerne orijentacije umnogome bi doprinijelo odgovornijim i kvalitetnijim odlukama mladih u vezi s izborom srednje škole te fakulteta, odnosno buduće profesije“, naglašava Dilberović.

Ovaj model obrazovanja podrazumijeva saradnju između škola i poslodavaca, na način da će poslodavci u svojim kompanijama omogućiti odvijanje praktične nastave, naravno uz obezbjeđenje potrebnih uslova. S obzirom na to da se ovo pitanje aktuelizira u FBiH, održano je više sastanaka i okruglih stolova na kojima je diskutirano o stvaranju neophodnih uvjeta i potrebi uvođenja dualnog obrazovanja u obrazovni sistem u FBiH. Poslodavci su redovno bili prisutni na tim sastancima. Poslodavci koji su upoznati sa prednostima dualnog obrazovanja, posebno oni koji su mogli vidjeti kako ovaj sistem funkcionira u evropskim zemljama, spremni su na saradnju i razgovore o uvođenju ovog vida obrazovanja, svjesni činjenice da će na taj način dobiti kvalificiranu radnu snagu.

„Treba uvjeriti sve interesne grupe da je ovo model koji će donijeti koristi svima. Puno je tu učesnika. Do sad smo imali škole, ministarstva, roditelje i učenike. Sad se tu uključuju poslodavci, kompanije, Privredna komora i cijela javnost, ali sve polazi od motivacije roditelja i učenika. Roditeljima i učenicima mora se objasniti da se do posla može doći  ukoliko se obrazujete za ona zanimanja koja su potrebna tržištu. Javnosti mora biti upućena poruka da neće biti budućnosti i posla u javnom sektoru tako da ljudi shvate kakva je šansa za karijerni razvoj. Također, bitno je naglasiti da nakon završetka strukovne škole i zaposlenja u nekoj kompaniji ne znači da su učenici zabetonirali svoju karijeru u smislu da ne mogu napredovati. Napredovanje se omogućava daljom edukacijom i usavšavanjem. Ključno je objasniti ljudima šta je realnost, šta se mož postići, odnosno kako na najlakši način doći do posla“, za Business magazine kaže Zoran Dedić, pomoćnik direktora za finansije UPFBiH.

Za uvođenje dualnog obrazovanja kakvo je u razvijenim evropskim zemljama, neophodno je još organizacijskih i prosvjetno-pedagoških reformi, ali i materijalnih pretpostavki kako bi se moglo ozbiljno pristupiti njegovom uvođenju u naš obrazovni sistem.

„Neizvjesno je kada će se steći potrebni uvjeti za uvođenje ovoga sistema na području cijele FBiH, ali do tada možemo pristupiti implementaciji pilot -projekata u FBiH, u onim područjima i sa onim školama i poslodavcima koji su ostvarili potrebne uvjete za to. U procesu implementacije pilot- projekata nudi nam se podrška i materijalno-tehnička pomoć određenih evropskih zemalja, npr. Austrije, koju bi trebalo bolje i kvalitetnije iskoristiti“, dodaje Dilberović.

U RS novi zakon

U Republici Srpskoj članom 44. novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, regulirano je da se u srednjim stručnim i tehničkim školama može izvoditi i dualni sistem obrazovanja, u skladu sa nastavnim planovima i programima određene struke i zanimanja. Novo u odnosu na stari zakon je da se nastavnim planom i programom za srednje stručne i tehničke škole utvrđuju potrebe za obavezno organiziranje praktične nastave učenika u trajanju od dvije sedmice u kontinuitetu u toku školske godine pod nadzorom škole i poslodavca, u skladu sa odgovarajućim normativima. Zakonom su definirane obaveze poslodavaca, škola i učenika.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS je poseban akcenat stavilo na povećanje broja časova praktične nastave kod poslodavaca. Da bi se ovaj vid stručnog obrazovanja mogao implementirati u formalno srednje stručno obrazovanje, Ministarstvo je odobrilo eksperimentalno izvođenje nastavnog procesa sa povećanim fondom časova praktične nastave za zanimanja trećeg stepena: za zanimanja stolar u JU Tehnička škola Mihajlo Pupin, Bijeljina i za zanimanje obućar u JU Srednjoškolski centar Mihajlo Pupin, Derventa. Iako je privreda iskazala interes i Ministarstvo odobrilo upis prema oglednom nastavnom planu i programu za zanimanje obućar u Srednjoškolski centar Nikola Tesla, Kotor Varoš i za zanimanje stolar u Centar srednjih škola Ivo Andrić, nije bilo zainteresovanih učenika te nije realizovan upis“, za Business magazine kaže Branka Rogač iz Odjeljenja za informisanje i informacione tehnologije Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Od školske 2018/2019. godine biće upisana još jedna generacija učenika po dualnom sistemu obrazovanja za zanimanje stolar u Tehničku školu Mihajlo Pupin, Bijeljina.Također, od nove školske godine Ministarstvo prosvjete i kulture odobrilo je uvođenje dualnog sistema u srednje stručno obrazovanje, kao ogledno odjeljenje, za zanimanje varilac u JU Tehnički školski centar Zvornik.

Javne nabavke i nutricionizam

Kada je u pitanju visoko obrazovanje, Univerzitet u Sarajevu je nakon donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo poduzeo niz koraka što će u konačnici osigurati bolju povezanost Univerziteta sa tržištem rada.

Značajan doprinos povezivanju sa privredom može najbolje ilustrirati zajednički studijMenadžment i informacioni sistemi koji zajedno provode Ekonomski fakultet iMicrosoft. Program Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u saradnji sa Microsoftom BiH kreiran je s ciljem pružanja jedinstvenog programa koji povezuje teorijska znanja univerzitetskih profesora i praktična iskustva certificiranih Microsoft trenera.

„Ponosimo se činjenicom što na Univerzitetu u Sarajevu imamo nove studijske programe koji za naše društvo imaju veliku težinu“, istakao je rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj na otvaranju Dana otvorenih vrata Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu u kojima je predstavljeno šest interdisciplinarnih master-studija za akademsku 2018/2019. godinu. Konkurs za studijske programe Demokratija i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA), Evropske studije, Nutricionizam, Jedinstveno zdravlje te prvi put za programe Zaštita od prirodnih katastrofa i Međunarodna i regionalna sigurnost otvoren je do sredine septembra ove godine.

„U vremenu u kojem živimo skoro je pa nemoguće obrazovati se samo u jednoj oblasti. Nužno je kombinirati discipline i mi zbog toga njegujemo interdisciplinarnost koja danas u svijetu nije trend nego potreba“, navela je direktorica Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu Melika Husić-Mehmedović i dodala da Centar predstavlja svojevrsno stjecište aktivnih nastavnika koji žele razviti neke nove studije koji prevazilaze oblasti njihovih matičnih fakulteta.

Interdisciplinarnim master programom iz nutricionizma približili smo se svjetskim trendovima obrazovanja.

Na osnovu kontinuirane saradnje sa različitim interesnim stranama u okviru univerzitetskog obrazovanja i Bit Alijanse, prvi put pokrenut je dvogodišnji stručni IT studijski program za 150 studenata na Univerzitetu u Sarajevu. Stručni studij Razvoj softvera na Elektrotehničkom fakultetu, zajedno sa studijem Informacione tehnologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, prvi su studiji ovog tipa koji se pokreću u BiH. Nastavni plan i program usklađen je sa potrebama IT kompanija te ovaj studijski program predstavlja priliku za osobe koje žele steći znanje potrebno za karijeru u softverskoj industriji.

Također, pokrenut je novi master program za softversko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu.

Na Fakultetu za upravu, pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu u junu ove godine predstavljen je novi master-studij Javne nabavke u upravi, koji će biti realiziran od naredne akademske godine. Program master-studija iz oblasti javnih nabavki prvi je i jedini u BiH namijenjen studentima koji su zainteresirani za usvajanje i unapređenje znanja iz oblasti planiranja, pokretanja i vođenja postupaka javnih nabavki te pravne zaštite i upravljanja ugovorima u postupcima javnih nabavki.

„Siguran sam da će program imati ozbiljne pozitivne efekte kada je u pitanju funkcioniranje segmenta javnih nabavki“, kazao je Škrijelj.

Menadžment u turizmu

Univerzitet u Tuzli će od nove akademske godine imati pet novih studijskih programa na tri fakulteta.

Dvopredmetni studij psihologija/pedagogija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli bit će od nove akademske godine odvojen na dva odsjeka. Konačno se stvorila mogućnost za školovanje psihologa koji će moći raditi i izvan obrazovnih ustanova, kažu u Društvu psihologa Tuzlanskog kantona.

“Više puta smo mi u Društvu imali zahtjeve za psihološkom pomoći, za psiholozima na terenu, a mi nažalost nismo mogli odgovoriti svim tim zahtjevima jer nas je malo”, rekla je Mitra Mirković Hajdukov, diplomirani psiholog.

Osim psihologije i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Tuzli, na ovom fakultetu bit će osnovan još jedan novi odsjek, a nove odsjeke imat će i Ekonomski te Prirodno- matematički fakultet.

“Imamo ukupno pet novih studijskih programa, a to su Turizmologija na Prirodno- matematičkom fakultetu, Menadžment u turizmu na Ekonomskom fakultetu, Psihologija, Pedagogija i Politologija sa usmjerenjem međunarodna diplomatija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli”, kaže Malik Ikanović, stručni saradnik za visoko obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona.

Dio nastavnih planova i programa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport inoviran je
(posljednje inoviranje za akademsku 2017/18.) u mjeri da su dva studijska programa,
od pet aktivnih, izmijenjeni u dijelu načina izvođenja nastave, kako bi proces nastave
bio lakše dostupan i studentima koji su aktivni sportaši ili su već zaposleni.

U cilju provođenja reforme visokog obrazovanja, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli inovirao je nastavni plan i program postojećeg studijskog programa, kao i izvršio pripremu novog studijskog programa za akademsku 2017/2018., u skladu sa potrebama tržišta rada. Međutim, plan i program nije mogao krenuti u realizaciju sa ovom akademskom godinom, jer su uočene zakonske prepreke.

Drvoprerada i softver

Univerzitet u Zenici ostaje u namjeri da bude kreator novog akademskog okruženja u regionu i stoga jasno anticipira i prihvata inicijative za otvaranjem odsjeka/fakulteta „netipičnih“ za dosadašnji „image“ regije kao npr. akademije umjetnosti, studija agrobiznisa, politehničkog studija, metrologije, mehatronike i dr. U nekim namjerama je uspio (politehnika, metrologija), a od drugih još nije odustao.

Samo region Srednje Bosne ima gotovo 200 preduzeća sa gotovo 3.000 zaposlenih koji se bave drvopreradom, a sve veći je i broj sistema koji zapošljavaju i više stotina radnika u ovoj oblasti (Tamex, Secom, FIS Ambyenta, Artisan, MS Wood i dr.). Pa, ipak, već dugi niz godina zapažen je nedostatak visokostručnog kadra u BiH iz oblasti drvoprerade koji bi bio u stanju da razvija ovaj sektor na novim osnovama kako se on danas razvija u svijetu.

U junu ove godine na prvom ciklusu studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici pokrenut je studijski program Dizajn i tehnologije u drvopreradi.

Također, u akademskoj 2018/19. godini na Mašinskom fakultetu u Zenici startat će drugi ciklus studija iz oblasti metrologije (mjeriteljstva), jedinstven u BiH i širem okruženju.

„Ovaj studij nije samo vezan za studente koji završe mašinstvo, mogu ga upisati studenti koji završe bilo koji tehnički fakultet, studenti koji završe Prirodno-matematički fakultet, odsjeke posebno hemija, fizika, jer su takvi i prethodno studirali i to je nešto što će im sigurno omogućiti i da nađu posao i da se uključe u moderne tokove u privredi“, pojašnjava profesorica Nermina Uzunović-Zaimović sa Katedre za automatizaciju i metrologiju Mašinskog fakulteta.

Na Politehničkom fakultetu od naredne otvoren je novi studijski program u prvom i drugom ciklusu studiranja, Softversko inženjerstvo.

„Potrebe tržišta su sigurno, pogotovu kod programa softverski inženjering, velike i imamo podatke i informacije iz IT sektora da trenutno mogu zaposliti u BiH 6.000 softverskih inženjera i stručnjaka za programiranje. Za tri godine imat ćemo inženjere i mislim da će oni brzo ući u praksu prema ovim potrebama tržišta“, ističe Mensur Sinanović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko – dobojskog kantona.

“Upisna politika na visokoškolske ustanove mora biti odraz strateških pravaca u visokom obrazovanju i potreba tržišta rada i u tom smislu potrebna je veća angažovanost visokoškolskih ustanova u smislu realnijih analiza kada je riječ o planiranju upisa i uvođenju novih studijskih programa. Nužna je bolja uvezanost visokoškolskih ustanova sa srednjim školama i privrednicima kako bi studijski programi, odnosno ishodi učenja na studijskim programima zadovoljavali potrebe privrede”, rekla je Branka Rogac, portparolka Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Budućim studentima Banjalučkog univerziteta od ove godine na raspolaganju je pet od predloženih dvadesetak novih studijskih programa, a riječ je o smjerovima radiološka tehnologija, sanitarno inženjerstvo, medicinsko-laboratorijska dijagnostika i babištvo na Medicinskom fakultetu, kao i poslovna informatika na Ekonomskom fakultetu.

Za razliku od banjalučke visokoškolske ustanove, budućim brucošima Univerziteta u Istočnom Sarajevu na raspolaganju su samo dosadašnji studijski programi.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Stevo Pašalić istakao je da proces licenciranja još nije završen zbog čega se u konkursu nisu našli svi predloženi studijski programi.

“Na ovoj visokoškolskoj ustanovi trenutno neće biti novih studijskih programa u odnosu na prošlu godinu, dok se ne završi procedura”, rekao je Pašalić.

Na inovirane studijske programe čeka i Prirodno-matematički fakultet u Banjoj Luci, a prema riječima dekana ove ustanove Gorana Trbića, oni bi studentima mogli biti ponuđeni u drugom upisnom roku.

Dodao je da bi studijski programi informatika na prvom i GIS analitičar na drugom ciklusu mnogo značili za ovaj fakultet, jer bi privukli više studenata, zbog velike potražnje ovih kadrova na tržištu rada

 

 

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here