Grad Bijeljina smješten je u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine,na atraktivnom geostrateškom položaju, u ravnoj i plodnoj Semberiji, u blizini rijeka Drine i Save i ispod planine Majevice. Nalazi se na tromeđi Srbije, Hrvatske i BiH i raskrsnici puteva između velikih urbanih i industrijskih centara – Beograda, Novog Sada, Banje Luke, Tuzle, Sarajeva. Na oko 30 kilometara od Bijeljine priključenje je na Panevropski koridor 10, odnosno, autoput E-70 Beograd-Zagreb. Povoljan prirodni položaj i skoro potpuno ravničarski teren omogućili su razvoj poljoprivrede pa je pretežni dio privrede zasnovan na poljoprivrednoj proizvodnji. Pored poljoprivrede, u Bijeljini je razvijena industrija, rudarstvo, građevinarstvo i proizvodno zanatstvo teveliki broj kompanija uspješno posluje u ovim oblastima.Također, Bijeljina postaje i sve značajniji turistički centar, gdje se pored banjskog turizma, koji ima dugu tradicuju, razvijaju i ostali oblici turizma, vjerski, đački, izletnički, etno i seoski turizam.

Strategija razvoja

Osim povoljnog geostrateškog položaja i uslova za razvoj poljoprivrede, Bijeljina posjeduje i niz drugih faktora koji je čini atraktivnom za investiranje u odnosu na druge lokalne zajednice u BiH. Prije svega, Bijeljina se može pohvaliti dobro razvijenom saobraćajnom infrastrukturom, razvijenom komunalnom infrastrukturom,povoljnom klimom, a prosječno Sunčevo zračenje u zemljama Balkana, koje je za oko 40 posto veće od evropskog prosjeka, otvara mogućnost za ulaganje i u ovu oblast,s obzirom na to da je taj potencijal trenutno uglavnom neiskorišten.

Također, Bijeljinu krasi i bogatstvo geotermalnih voda, gdje je vrijednost toplotnog toka u Semberiji za oko 50-80 posto veće od prosječne vrijednosti gustine terestričnog toplotnog toka za kontinentalni dio Evrope. Zahvaljujući ulaganju u obrazovanje, prije svega visoko, stanovništvo Semberije se podmlađuje, a sve je bolja i obrazovna struktura stanovništva, s obzirom na to da veliki broj mladih visokoobrazovanih stručnjaka nakon završetka studija ostaje da živi u Bijeljini. Posebna pažnja posvećena jei projektu izgradnje kanalizacionog sistema kojeg je Gradska uprava u prethodnom periodu uspješno realizirala.

“To je od istorijskog značaja za Bijeljinu, sa stanovišta izgradnje kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda, kao i osnov za zaštitu podzemnih voda i izvorišta vode za piće od mogućih zagađenja, čime se dugoročno stvaraju pretpostavke za rad preduzeća, odnosno snabdijevanje grada i okolinih mjesta vodom za piće,” za Business magazine kažu iz Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Grada Bijeljine.

S ciljem stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenja investicija, izrađena je Strategija integrisanog razvoja Grada Bijeljina za period od 2014. do 2023. godine,ključni strateško-planski dokument Grada, koji bi trebalo da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekte zaštite i poboljšanja životne sredine i prostora.

Strategija informiše sveukupnu javnost i privatne ulagače o razvojnom putu grada, predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira osnovu za praćenje napretka te ohrabruje saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera,” dodaju iz ovog Odsjeka.

Strategija obuhvata i listu prioritetnih programa i projekata u svakom sektoru, a koji omogućavaju dosezanje postavljenih ciljeva putem provođenja operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije.

“Prioritetni programi i projekti nisu samo osnova za korištenje gradskih i drugih domaćih izvora sredstava, nego i dobra osnova za pristup eksternim izvorima sredstava, poput Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) programa Evropske unije, ali i drugih programa podrške u BiH.Kod izrade Strategije razvoja Grada Bijeljina posebno se vodilo računa o ostvarivanju horizontalne intersektorske usklađenosti te vertikalne usklađenosti Strategije sa strategijama i planovima na drugim nivoima. Dodatan značaj poklonjen je mogućim inicijativama međuopštinske saradnje,” objašnjavaju iz Odsjeka za lokalni ekonomski razvoji evropske integracije.

Podsticaji za privrednike

Gradska uprava, na čelu sa gradonačelnikom Mićom Mićićem, postojećim i budućim investitorima i privrednicima na području Bijeljine pruža finansijske i nefinansijske podsticaje. Finansijski podsticaji odnose se narazvoj start-up projekata, podsticaji za razvoj postojećih malih i srednjih preduzeća i razvoj malih preduzetnika.

“Nefinansijska podrška odnosi se na informisanje o pravnoj regulativi za poslovanje kako domaćih tako i stranih investitora, davanje uputstava za registraciju poslovnog subjekta,vođenje pripremnih radnji za definisanje poslovnih aktivnosti, analizu poslovne ideje i pomoć oko izbora osnovne djelatnosti, posredovanje u odnosima sa institucijama na svim nivoima vlasti, pružanje pomoći u administrativnim procedurama na lokalnom nivou, posredovanje u pronalaženju lokalnih poslovnih partnera i edukaciji radnika i povezivanja sa lokalnim dobavljačima,” dodaju iz ovog Odsjeka.

Na području grada Bijeljine formirane su četiri poslovno-industrijske zone, u kojima je izgrađena ili je pri kraju završetak izgradnje potrebne infrastrukture. U Poslovno-industrijskoj zoni 1 smješteni su,između ostalih,pogoni poznatih kompanija Sava i Orao, a postoji mogućnost njenog proširenja.U okviru ove zone planirana je izgradnja autobuske stanice za međugradski, prigradski i gradski saobraćaj.Industrijsko-poslovna zona 2 obuhvata 39,5 hektara greenfield lokacije koja se direktno oslanja na gradsku putnu obilaznicu ka Tuzli, Brčkom i Banjoj Luci i u kojoj je pri kraju izgradnja sve potrebne infrastrukture. Potencijalnim investitorima u ponudi je zemljište površine 53.000 metara kvadratnih u dvije parcele. Regulacionim planom, lokacije su predviđene za izgradnju privredno-proizvodnih objekata, u skladu sa potrebama potencijalnih investitora, bez ograničenja spratnosti i gabaritnosti.

“Na površini od 22 hektara formirana je i Poslovno-industrijska zona 3, u okviru koje je već kupljeno 16 parcela na kojima je izgrađeno ili započeto deset poslovnih objekata. Postojeće firme obavljaju djelatnosti proizvodnje PVC građevinske stolarije, panela, namještaja, aluminijuma i reciklaže… Zona posjeduje osnovnu infrastrukturu saobraćajnice, vodovodnu i elektro mrežu.Poslovno-industrijska zona 4 nalazi se u zapadnom urbanom području Grada Bijeljina. Ukupna površina zone iznosi 95 hektara, od kojih je 18 hektara u vlasništvu Grada Bijeljina. Zona je namijenjena za laku industriju i malu privrede,” kažu iz ovog Odsjeka.

Na području Bijeljine djeluje veliki broj privrednih subjekata, koji doprinose ekonomskom razvoju ove lokalne zajednice te koji mogu poslužiti kao pozitivni primjeri budućim investitorima. Poslovnu zajednicu čini oko 900 aktivnih preduzeća koja djeluju u oblastima poljoprivrede, prehrambene industrije, građevinarstva, drvne i metalne industrije, trgovine te turizma i ugostiteljstva. Najznačajniji od njih su Poljoprivredno dobro Semberija, Duvan a.d. ,Žitopromet a.d., Tanasić, Sava, Mega Drvo, Steco centar, Jovix, Orao, Euroterm, Spektar Drink i brojni drugi.

U ovoj lokalnoj zajednici, prepoznali su značaj marketinga i promocije potencijala koje posjeduju te je Gradska uprava pristupila izradi Plana promocije privrednih potencijala i pogodnosti za ulaganje u Grad Bijeljina. S tim u vezi, Gradska uprava izradila je štampane vodiče, letke, brošure, sa najvažnijim informacijama o uslovima za započinjanje poslovanja, dostupne i na engleskom jeziku.Uspostavljena je saradnja sa institucijama na nivou entiteta i BiH za bolju promociju investicionih mogućnosti Bijeljine te Gradska uprava koristi sve raspoložive savremene kanale komunikacije sa javnošću.

“Osnovni motiv svakog investitora je profit. S obzirom na to da postojeći investitori posluju duži niz godina, dokaz je da taj profit i ostvaruju, što je ujedno i najbolja preporuka svim budućim investitorima. Međutim, svakako da se svakodnevno radi na povećanju broja investitora, a jedan od načina jeste i web stranica www.investinbijeljina.org, koju je Gradska uprava namijenila baš u svrhu privlačenja novih kompanija na područje Grada,” ističu iz ovog Odsjeka.

Anterfile: Zajednički projekti

Grad Bijeljina ima odličnu saradnju kako sa susjednim gradovima i općinama, tako i sa ostalim jedinicama lokalne samouprave u BiH, kao i uspješnu prekograničnu saradnju sa Srbijom.Zajedno sa opštinom Bogatić, Bijeljina je realizirala projekat usmjeren na uspostavljanje energetske održivosti kroz povećanje energetske efikasnosti i promociju obnovljivih izvora energije s fokusom na doprinos podizanju konkurentnosti lokalnih ekonomija stvaranjem uslova za korištenje OIE. Značajan je i ELAIN – Projekat međunarodne saradnje sa savezom ekoloških opština Atina i Pirej.

“Cilj projekta je uspostavljanje mehanizama i koordinacije kao i vidljive i trajne ekološke mreže na prostoru Balkana. Partneri na projektu su: Rijeka, Sofija, Tirana, Niš, Novi Sad, Istočno Sarajevo, Atina (opština Pirej), a vrijednost projekta je 50.000 KM,” dodaju iz Odsjeka lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.

Sa susjednim opštinama Lopare i Ugljevik, Bijeljina realizira i projekat pod nazivom Digitalizacija zavičajnog fonda, stare i rijetke knjige dok sa opštinom Derventa realizira projekat Izrada i promocija rukotvorina lica sa posebnim potrebama.

 “Glavni cilj ovog projekta je unapređenje socijalizacije žena sa invaliditetom kroz izražavanje njihovih vještina i sposobnosti, kao i ostvarenje međuopštinske saradnje Bijeljine i Dervente na polju očuvanja kulturne baštine. Partner na projektu je udruženje BioPlus iz Dervente, a ukupna vrijednost projekta je 60.000 KM,” dodaju iz ovog Odsjeka.

Anterfile:

Gradska web stranica www.gradbijeljina.org pruža sve neophodne informacije, kako građanima tako i postojećim i budućim investitorima. Također, Grad Bijeljina posjeduje i E-registar administrativnih postupaka, gdje je za svako odjeljenje Gradske uprave, detaljno pojašnjen svaki postupak, navedeni su rokovi, potrebna dokumentacija te se svi obrasci mogu preuzeti online.Putem web stranice omogućeno je i praćenje toka rješavanja predmeta, odnosno podnesenih zahtjeva, gdje se na osnovu elektronskog zahtjeva mogu dobiti informacije o fazi u kojoj se predmet nalazi.

BLIC:

Koliko traje proces registarcije firme?

Postupak registracije preduzetničke djelatnosti u nadležnosti je Odjeljenja za privredu, te traje dva dana ukoliko je dostavljena sva potrebna dokumentacija.

Koliko traje proces izdavanja građevinske dozvole i urbanističke saglasnosti?

Koliko koštaju?

Nadležni organ donosi odluku o izdavanju građevinske dozvole u roku od najkasnije 15 dana od kompletiranja zahtjeva. Građevinska dozvola važi tri godine od dana kada je postala izvršna. Investitor je dužan prijaviti početak građenja nadležnoj urbanističko – građevinskoj inspekciji najkasnije osam dana prije početka izvođenja radova. Administrativna taksa iznosi 10 KM za individualni stambeni objekti bruto građevinske površine do 400 metara kvadratnih, dok je 50 KM za sve ostale objekte.

Koliko koštaju komunalni priključci?

Priključak na vodu sa kanalizacijom za poslovne korisnike košta od 230 do 818 eura sa PDV-om.

Priključak na električnu energiju za poslovne korisnike, viša (dnevna) tarifa iznosi 230 do 878 eura sa PDV-om

Priključak na centralno grijanje za poslovne korisnike iznosi šest eura po metru kvadratnom grijne površine.

 

 

PREKOMirela Haskić
IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here